MAE ANGEN INNI DDEFFRO I’R ARGYFWNG YN EIN HYSBYTAI

Rhun ap Iorwerth AS yn galw eto am ysbytai ‘Gwyrdd’ di-GOVID

Wrth ymateb i’r newyddion bod bron i 200 achos o goronafeirws wedi’i ddal mewn ysbytai yn ystod yr wythnos diwethaf, dywedodd Aelod o’r Senedd dros Ynys Môn a Gweinidog Iechyd Cysgodol Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth AS:

“Fe wyddom bod y pandemig yn rhoi straen difrifol ar wasanaeth iechyd Cymru, ond dyma atgoffwr arall heddiw. Mae amseroedd rhestrau aros saith gwaith yn uwch na buon nhw, mae adroddiad diweddar gan Macmillan yn dangos oedi pryderus iawn am wasanaethau canser, a chawn bellach ar ddeall bod bron i 200 o gleifion wedi dal coronafeirws yn ein hysbytai dros yr wythnos diwethaf.

“Mae’n rhaid darbwyllo pobl bod y Llywodraeth yn gwneud popeth fedran nhw i ddarparu safleoedd di-COVID ‘Gwyrdd’ ar frys, neu safleoedd ‘COVID-isel’ ar gyfer diagnosis a thriniaeth. Ac o ystyried pa mor gyflym all y feirws ymledu o fewn lleoliadau iechyd a gofal, rhaid iddynt fod yn hyderus yn y camau a gymerir i gadw’r feirws allan yn y lle cyntaf hefyd. Dydw i ddim eisiau i bobl all fod angen triniaeth wneud y penderfyniad i aros i ffwrdd, gall arwain at broblemau mwy difrifol iddyn nhw eu hunain ac i’r gwasanaeth iechyd.”

DIWED

“Mae’n rhaid cynllunio ymhellach ymlaen” meddai Rhun ap Iorwerth wrth Lywodraeth Cymru ar ôl cyhoeddi newidiadau i’r cyfnod clo yng Nghymru.

Yn ôl Rhun ap Iorwerth, mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru “gynllunio ymhellach ymlaen” ynghylch llacio cyfyngiadau.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fwy o newidiadau i bolisiau’r cyfnod clo yng Nghymru heddiw.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth AS, Gweinidog Cysgodol Iechyd Plaid Cymru, fod pobl a busnesau angen gweledigaeth hir dymor yn hytrach na chynllun “dwy i dair wythnos” gan awgrymu “cynllun graddol” fel y gwelir mewn gwledydd eraill, a rhybuddion y gall pethau newid.

Ailadroddodd Gweinidog Iechyd yr Wrthblaid ei alwad i Lywodraeth Cymru weithredu “cyn gynted â phosib”, ond gan hefyd “herio a phrofi ei thystiolaeth” yn y ffordd fwyaf diogel.

Pwysleisiodd Mr ap Iorwerth na ddylai’r newidiadau “gyfaddawdu’r perygl i’r iechyd”.

Cadarnhaodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, heddiw fod cynlluniau pwyllog er mwyn sicrhau fod teithiau i atyniadau twristiaeth yn gallu ailagor o’r 6ed o Orffennaf, ac ar gyfer archebu llety hunan-gynhaliol o’r 13eg o Orffennaf.

Cadarnhaodd hefyd fod cyfyngiad teithio Cymru yn gallu cael ei lacio o’r 6ed o Orffennaf er mwyn galluogi bobl i deithio “cyn belled ac y maent yn dymuno ac i bob bwrpas”.

Dywedodd Gweinidog Cysgodol Iechyd Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth AS:

“Er ei bod yn galonogol ein bod ni ar y trywydd iawn wrth lacio cyfyngiadau yn sgîl hyder y Llywodraeth ei bod hi’n saff i wneud hynny, dwi dal yn awyddus i’r Llywodraeth gynllunio ymhellach ymlaen. Mae pob newid yn cael ei wneud o fewn bloc dwy i dair wythnos. Ond mae’n rhaid i bobl a busnesau gael gweledigaeth hir dymor, a rhyw fath o gynllun graddol fel y gwelir mewn gwledydd eraill sy’n caniatáu dyddiadau tebygol ar gyfer newidiadau, ond sydd hefyd yn cynnwys rhybuddion y gall pethau newid yn dibynnu ar achosion a’r gyfradd R.

“Dwi’n ailadrodd fy ngalw i’r Llywodraeth weithredu mor gyflym â phosib, gan herio a phrofi ei thystiolaeth yn drylwyr, ond yn y ffordd fwyaf ddiogel bosib hefyd. Ni allwn gyfaddawdu ein iechyd, ac mae’r achosion yn fy etholaeth yn ein hatgoffa o hynny.”