Fideo: Diweddariad i chi ynglŷn â’r gwaith rydw i wedi bod yn gwneud mewn cysylltiad â Coronafirws.

Dylai pobl sydd ddim eisiau neu ddim yn gallu mynd ar-lein ddim colli allan, medd AC

Dylai pobl sydd ddim yn gallu, neu ddim yn teimlo’n gyfforddus hefo mynd ar y we ddim colli allan ar gyngor a gwasnaethau hanfodol, medd Rhun ap Iorwerth AC.

Defnyddiodd Rhun ddadl aelod unigol yn y Senedd yr wythnos hon i dynnu sylw at y ffaith fod mwy a mwy o wasanaethau ar gael ar-lein yn unig a bod hynny yn gallu arwain at eithrio digidol, a phobl yn colli allan ar fargeinion pan mae’n dod i siopa neu ddewis cyflenwyr trydan, nwy ayb.

Yn siarad yn y Senedd ddoe, dywedodd Rhun ap Iorwerth:

“Nid ymwrthod a thechnoleg newydd ydw i. Dwi’n gyfforddus iawn fy hun yn defnyddio gwasanethau ar lein. A fel cymaint o bobl mae technoleg o’r math yma wedi gwneud fy mywyd i’n haws mewn llawer ffordd.

“Ond fel mae mwy a mwy o wasanaethau yn mynd ar lein – yn wasnaethau bancio, post, adnewyddu tocyn bws, llysoedd hyd yn oed, mae mwy o bobl mewn peryg o golli allan. A dwi’n gweld o waith achos yn fy swyddfa i bod hyn yn gallu bod yn boen meddwl go iawn i rai, yn enwedig pobl hŷn.”

Cyfeiriodd at yr enghraifft ddiweddar gan Lywodraeth Cymru o wneud i bobl orfod gwneud cais i adnewyddu eu tocynnau bws ar-lein. Penderfyniad annoeth, medd Rhun, yn enwedig o ystyried y grŵp targed ar gyfer hyn.

“Mi ddaeth hi’n amlwg yn fuan iawn o sgwrsio gydag etholwyr fod pobl yn poeni am orfod gwneud hyn ar lein a nifer ddim yn gwybod lle i ddechrau. Roeddan ni’n clywed straeon am bobl wedi colli cwsg yn poeni am sut oedda nhw’n mynd i adnewyddu eu tocyn, am eu bod nhw’n ddibynnol ar fysus.

“Fe wnaeth fy swyddfa i felly gynnig y byddem ni yn helpu pobl i wneud eu ceisiadau tocyn bws ar-lein ac ers mis Medi, mae fy swyddfa wedi delio efo dros 300 o geisiadau am gerdyn bws Newydd ar wefan Trafnidiaeth Cymru. 300 o bobl oedd unai ddim yn teimlo’n gyfforddus yn gwneud y cais eu hunain, neu hefo dim mynediad at ryngrwyd heblaw trwy ein swyddfa ni.”

Cyfeiriodd hefyd at wasanaethau bancio ac am yr enghreifftiau niferus ar draws Cymru o ganghennau banc yn cau, gan orfodi pobl i wneud eu bancio ar-lein:

“Mi glywch chi fanc yn dweud weithiau ‘peidiwch poeni, mi geith pobl ddefnyddio’r gangen yn y dref nesaf’ ond yn cau honno’n ddiweddarach hefyd. Ar ben hynny, mi oedd gynnoch chi’r sefyllfa lle gwnaeth Barclays benderfynu na ddyla’u cwsmeriiad nhw allu tynnu’u harian allan yn Swyddfa’r Post chwaith – er o’n i’n falch ein bod ni wedi llwyddo i roi pwysau arnyn nhw i sgrapio’r syniad hwnnw. Ond mae o YN dangos diffyg ymrwymiad y banciau mawr i feddwl am eu cwsmeriaid, yn enwedig rhai hŷn, neu mewn ardaloedd gwledig.

“Dyna pam dwi’n galw ar i’r Llywodraeth roi pwysau ar y sector breifat i sicrhau nad ydy cwsmeriaid yn cael eu hynysu ac yn dod dan anfantais os mai dim ond gwasnaethau ar-lein sy’n cael ei gynnig.”

Yn ymateb dros y Llywodraeth, dywedodd y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan:

“Er ein bod yn cydnabod fod pawb ddim yn gyffyrddus â’r rhyngrwyd, rydym am gefnogi pobl i wneud dewisiadau gwybodus ynghylch sut y maent yn cymryd rhan yn ddiogel mewn byd sy’n fwyfwy digidol. Felly, rydyn ni eisiau annog pobl i ddefnyddio’r rhyngrwyd, oherwydd rydyn ni’n gwybod bod y manteision yno, ond mae’n rhaid i ni ddarparu ar gyfer y bobl hynny nad ydyn nhw am ddefnyddio’r rhyngrwyd neu nad ydyn nhw’n gallu defnyddio’r rhyngrwyd. Felly, rydym yn ymdrechu i annog defnyddio’r rhyngrwyd: Mae menter arwyr digidol Cymunedau Digidol Cymru wedi hyfforddi dros 5,000 o wirfoddolwyr ifanc i helpu pobl hŷn mewn ysbytai a chartrefi gofal i fynd ar-lein, a phrosiect arloesol arall yw cynllun benthyciad tabled y Fro, sydd yn caniatáu i breswylwyr ledled Bro Morgannwg fenthyg iPads wedi’u galluogi ar y rhyngrwyd o lyfrgelloedd lleol bron mor hawdd ag y byddent yn ei wneud mewn llyfr.

“Rwy’n credu mai egwyddor allweddol hyn i gyd yw y dylem ddylunio gwasanaethau cyhoeddus o amgylch anghenion y defnyddiwr terfynol, ac yn nodweddiadol bydd hyn yn golygu gwasanaeth sy’n gweithio’n ddigidol ond sydd hefyd yn diwallu anghenion defnyddwyr terfynol sydd wedi’u gwahardd yn ddigidol, a dyna beth mae Llywodraeth Cymru eisiau gwneud.”

Wrth gloi’r ddadl dywedodd Rhun ap Iorwerth:

“Mae technoleg yn rasio ymlaen. Daw llawer iawn o dda o newid a datblygu technoleg, yn amlwg, ond mae yna rai risgiau hefyd. Un o’r risgiau hynny yw bod pobl, o bryd i’w gilydd, yn cael eu gadael ar ôl. Ni allwn adael i hynny ddigwydd. Hyderaf fod ein neges wedi’i chlywed yma heddiw a byddwn yn cadw llygad barcud ar gamau cadarnach y Llywodraeth ar hyn mewn misoedd a blynyddoedd i ddod.”

Geidiaid Amlwch yn annog Addewid Plastig AC

Wedi i 1st Amlwch Guides gysylltu gyda’u Haelod Cynulliad lleol Rhun ap Iorwerth, yn gofyn iddo hyrwyddo eu hymgyrch Addewid Plastig, fe wnaeth Rhun ddatganiad 90 eiliad yn y Senedd yr wythnos hon i ganmol eu hymgyrch ac i wneud addewid plastig ei hun.

Fel rhan o’u hymgyrch Merched y Dyfodol, gofynnodd Girlguiding i filoedd o ferched am y pynciau oedd yn bwysig iddyn nhw, ac roedd yr amgylchedd yn un o’r 5 uchaf.

O ganlyniad, mae 1st Amlwch Guides wedi gwneud addewid i daclo llygredd plastig er mwyn amddiffyn y blaned, ac fe wnaethant gysylltu gyda Rhun i rannu eu haddewidion plastig gyda fo.

Fe wnaeth Rhun rannu’r addewidion yma gyda ACau eraill yr wythnos hon, ac ychwanegu ei addewid ei hunan i’r rhestr.

Yn siarad yn y Senedd ddoe, dywedodd Rhun ap Iorwerth:

“Mae aelodau o Geidiaid Amlwch wedi ysgrifennu ataf i rannu eu haddewidion plastig. Maent yn cynnwys addewidion i ddefnyddio gwellt metel neu bapur, i ailddefnyddio poteli plastig, ac i ddal eu gafael ar blastig nes iddynt ddod o hyd i fin ailgylchu. Bydd eraill yn prynu bwyd mewn cynwysyddion di-blastig, yn rhoi’r gorau i ddefnyddio haenen lynu, neu, ac rwy’n dyfynnu, ‘Dweud wrth mam am beidio â phrynu bagiau plastig.’ Maent yn gofyn i ni fel Aelodau Cynulliad i ymuno â hwy a bod yn amddiffynwyr y blaned, drwy wneud addewidion plastig ein hunain.

“Byddaf yn rhannu fy addewidion ar gyfryngau cymdeithasol. Byddaf yn addo ceisio ailgylchu’n dda bob amser a pharhau i gefnogi ymgyrchwyr dros gynllun dychwelyd blaendal—rhywbeth y mae’r Geidiaid yn cytuno sy’n syniad da iawn. Ac rwyf fi a Geidiaid Amlwch yn gwahodd pob un ohonoch i wneud eich addewidion plastig eich hunain drwy ddefnyddio’r hashnod #AddewidPlastig.

“Drwy weithio efo’n gilydd, mi allwn ni wneud gwahaniaeth go iawn. A gadewch inni gymryd arweiniad gan ein pobl ifanc, achos eu dyfodol nhw ydy o.”

Amseroedd aros orthopedig – wedi mynd tu hwnt i argyfwng

Rhun ap Iorwerth yn galw am ddadl brys i drafod amseroedd aros yn Ysbyty Gwynedd

Mae AC Ynys Môn Rhun ap Iorwerth wedi gofynam ddadl yn amser y Llywodraeth i drafod yr argyfwng gwirioneddol sydd yna o ran amseroedd aros am lawdriniaeth orthopedig yn Ysbyty Gwynedd, a’r pryder bod yr argyfwng yna wedi troi yn rhywbeth llawer gwaeth na hynny.

Yn siarad yn y Senedd ddoe, dywedodd Rhun:

“Mis Mai oedd y tro diwethaf i mi ofyn am ffigyrau aros ar gyfer llawdriniaeth orthopedig yn Ysbyty Gwynedd. Mi oedd yna 2,200 o bobl yn aros bryd hynny am 110 o wythnosau. Erbyn i fi gael yr ateb diwethaf gan fwrdd iechyd Betsi Cadwaladr yn yr wythnosau diwethaf, mae’r ffigwr hwnnw wedi codi i 2,900 o bobl ac amser aros o 115 o wythnosau.

“Does dim angen i fi ddweud bod hynny’n annerbyniol. Mae prif weithredwr y bwrdd iechyd yn ymddiheuro yn ei lythyr diweddar i fi ac yn derbyn bod hyn yn annerbyniol, ond nid ymddiheuriad rydyn ni’n chwilio amdano fo ond trefn sydd yn galluogi cleifion yn fy etholaeth i ac etholaethau cyfagos i gael triniaeth mewn amser teg.

“Mae yna ddau o lawfeddygon yn mynd i gael eu penodi o fis Ionawr, fel rydw i’n deall. Y gwir amdani ydy bod hyn yn rhy ychydig ac yn rhy hwyr, ac maen nhw’n delio rŵan efo amser aros o 700 yn fwy o bobl na pe bai’r penderfyniad wedi cael ei wneud chwe mis yn ôl neu fwy i benodi pan oedd gwir angen. Felly, a gawn ni ddadl frys ar hyn oherwydd, fel dwi’n dweud, mi oedd gennym ni argyfwng yn flaenorol, ond mae wedi mynd tu hwnt i hynny erbyn hyn hyd yn oed?”

Rhun ap Iorwerth yn Ymuno â Chyngor ar Bopeth i ddathlu Pen-blwydd 80 oed

Ymunodd Rhun ap Iorwerth AC â Chyngor ar Bopeth yn y Senedd yn ddiweddar wrth i’r sefydliad ddathlu ei ben-blwydd yn 80 oed.

Ffurfiwyd Cyngor ar Bopeth y diwrnod ar ôl dechrau’r Ail Ryfel Byd, ac ar y dechrau fe helpodd bobl i ddelio ag effeithiau rhyfel, a’r newidiadau enfawr a ddaeth yn eu bywydau pob dydd.

Er bod y problemau wedi newid dros amser, mae’r galw am y gwasanaeth wedi cynyddu. Y llynedd, helpodd Cyngor ar Bopeth Cymru dros 3,000 o bobl yn Ynys Môn.

Credyd Cynhwysol, y Taliad Annibyniaeth Bersonol a dyled treth gyngor oedd y tri mater mwyaf cyffredin llynedd, ond mae’r gwasanaeth yn helpu pobl gyda phopeth o broblemau tai, i ddyled na ellir ei rheoli hyd at wahaniaethu yn y gwaith a llawer iawn mwy.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth AC:

“Mae mynediad at gyngor da yn hanfodol i bawb. Mae Cyngor ar Bopeth Cymru yn cyflawni rôl hanfodol i bobl ledled Cymru, gan ddarparu cyngor cyfrinachol a diduedd am ddim i bawb – pwy bynnag ydyn nhw, a beth bynnag yw eu problem.

“Rwy’n gwybod pa mor bwysig yw ein gwasanaethau Cyngor ar Bopeth lleol i etholwyr yn Ynys Môn, ac edrychaf ymlaen at barhau i weithio gyda nhw i ddarparu gwasanaethau i’r bobl sydd ei angen fwyaf.”

Ewch i gael eich brechlyn ffliw!

Mae Aelod Cynulliad Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth, yn annog pobl 65 oed neu drosodd, gofalwyr, menywod beichiog a’r rheini â rhai afiechydon cronig neu dymor hir i gael y brechlyn ffliw am ddim i amddiffyn eu hunain a’r rhai o’u cwmpas.

Mae ffliw yn salwch anadlol, sy’n effeithio ar yr ysgyfaint a’r llwybrau anadlu, ac mae’n ganlyniad haint a achosir gan firws ffliw. Gan fod y ffliw yn cylchredeg bob blwyddyn yn y DU yn ystod misoedd y gaeaf (Hydref i Ebrill yn gyffredinol), fe’i gelwir weithiau’n ffliw tymhorol ac mae’n deillio o newidiadau bach i’r firws o’r flwyddyn flaenorol sy’n golygu efallai na fydd rhai pobl sy’n dod ar draws y firws newydd bellach yn gwbl imiwn.

Wrth siarad ar ôl derbyn ei bigiad ffliw gan Fferyllfeydd Cymunedol Cymru heddiw, dywedodd Rhun ap Iorwerth:

“Rwy’n annog y rhai sydd mewn grwpiau sydd mewn perygl i wneud apwyntiad gyda’u meddyg teulu lleol neu fynd i’w fferyllfa gymunedol a chael y brechlyn ffliw am ddim. Mae’n cymryd munud, yn para blwyddyn a gallai arbed bywyd. ”

Mae brechlyn yn cael ei ddatblygu ar gyfer pob tymor sy’n cael ei gynnig am ddim i rai plant, pawb 65 oed a hŷn, pobl mewn rhai grwpiau ‘mewn perygl’ sy’n fwy tebygol o ddatblygu cymhlethdodau o ganlyniad i gael ffliw a hefyd y rhai sy’n gofalu am bobl mewn mwy o berygl.

I gael mwy o wybodaeth am amddiffyn eich hun rhag ffliw, ewch i https://phw.nhs.wales/services-and-teams/beat-flu/

AC Môn yn mynd ar ei feic i gefnogi teithio llesol

Fe ymunodd Aelod Cynulliad Ynys Môn Rhun ap Iorwerth gydag ymgyrchwyr o bob rhan o Gymru a oedd yn seiclo i’r Senedd heddiw.

Roeddynt yno i ymgyrchu am gynydd yn y gwariant ar deithio llesol yng Nghymru i £20 y pen y flwyddyn ac i Lywodraeth Cymru roi strategaeth teithio llesol wedi’i seilio ar dystiolaeth.

Roedd y digwyddiad yn cael ei gefnogi gan ystod eang o fudiadau gan gynnwys Beicio Bangor, British Heart Foundation, a British Lung Foundation.

Yn dilyn y daith beicio, bu Rhun ap Iorwerth yn annerch ymgyrchwyr o risiau’r Senedd.

Dywedodd Mr ap Iorwerth:

“Fe wnes i wir fwynhau seiclo i’r Senedd heddiw fel rhan o ddigwyddiad i hyrwyddo teithio llesol. Rydym eisoes yn ymwybodol o’r buddiannau o deithio llesol – mae deithio llesol i’r ysgol yn gallu cynyddu lefelau canolbwyntio plant hyd at 4 awr, er enghraifft, a buddiannau iechyd. Mae angen i ni nawr weld cynydd yn y gwariant ar deithio llesol er mwyn ei gwneud hi’n haws ac yn fwy diogel i bobl allu gwneud siwrneai byr dyddiol ar droed neu ar feic.”

Llythyr at Weinidog Iechyd Llywodraeth Cymru ynglŷn â chynlluniau Betsi Cadwaladr i ganoli gwasanaethau fasciwlar yng Nglan Clwyd.

Annwyl Vaughan Gething,

Ysgrifennwn atoch ar fyrder yn dilyn fy nghwestiwn i chi yn ystod y Cyfarfod Llawn Dydd Mercher 9fed Ionawr, ynglŷn â’r cyhoeddiad diweddar gan BIPBC o’u bwriad i israddio’r Gwasanaeth Fasgwlar yn Ysbyty Gwynedd. Gobeithiwn eich darbwyllo bod wir angen cynnal asesiad cynhwysfawr o’r effaith gaiff canoli gwasanaethau ar y cleifion hynny sydd yn byw yn ardaloedd mwyaf gwledig Ynys Môn a Gwynedd, ac yn wir, y gogledd yn gyffredinol.

Bu ymrwymiad y llynedd i warchod y gwasanaeth cleifion preswyl a’r ‘limb salvage’ yn Ysbyty Gwynedd – ac i warchod y capasiti i dderbyn cleifion brys – yn dilyn gwrthwynebiad sylweddol gan gleifion, staff ac aelodau etholedig i’r cynlluniau blaenorol i symud gwasanaethau i Ysbyty Glan Clwyd. Mae’r Bwrdd Iechyd bellach wedi mynd yn ôl ar eu gair.

Derbyniais lythyr gan Brif Weithredwr BIPBC wedi’i ddyddio 2il Ionawr (ac mae copi ohono ynghlwm er gwybodaeth i chi) yn egluro’u safbwynt. Mewn ymateb i’r llythyr hwnnw, hoffem dynnu’ch sylw at y pwyntiau canlynol (Nid yw hwn yn rhestr cynhwysfawr o’n pryderon):

1. Mae’r ymgynghoriad cyhoeddus y seiliwyd y penderfyniad hwn arno wedi dyddio bellach – sy’n codi cwestiynau difrifol, yn enwedig gan fod y gwasanaeth hefyd wedi newid ers yr ymgynghoriad hwnnw.

2. Mewn rhannau eraill o’r DU, mae canllawiau’r Gymdeithas Fasgwlar yn cael eu gweithredu mewn modd sy’n cymryd i ystyriaeth gwahanol anghenion ardaloedd gwledig a threfol – nid yw’r cynlluniau hyn yn rhoi ystyriaeth o’r fath.

3. Nid ydym o’r farn bod yr hyn a gynnigir yn mynd i godi safonau. Yn wir mae safonau yn uchel ar hyn o bryd. Mae Ysbyty Gwynedd a Wrecsam Maelor – a fyddai’n cael eu hisraddio – yn gweithredu i safonau clinigol uchel iawn, ac felly mae’n codi’r cwestiwn a fyddai safonau’n uwch ar safle lle nad oes unrhyw wasanaethau fasgwlar ar hyn o bryd, a hwnnw’n safle sydd wedi gweld problemau o fewn rhai gwasanaethau sy’n cael eu cynnig yno’n barod yn ddiweddar.

4. Tynnwn eich sylw at argymhellion y Bwrdd ym mis Mawrth 2018, ble nodwyd y dylai cleifion brys gael eu derbyn yn Ysbyty Gwynedd ac Ysbyty Glan Clwyd, gydag ymgynghorwyr ar y ddau safle, ac y buasai achosion brys yn cael eu cynnal ym Mangor ar argymhelliad clinigwyr a swyddogion gweithredol. Mae hyn yn groes i beth a nodir yn yr ymateb diweddaraf hwn. Gofynnwn beth sydd wedi newid ers Mawrth 2018, gan ddadlau bod adeiladu ar seiliau o ragoriaeth clinigol adnabyddus yn fwy synhwyrol na’r cynlluniau presennol, yn enwedig gan nad yw’r Gymdeithas Fasgiwlar na’r CBLl wedi argymell ‘canoli’r gwasanaeth yn YGC chwaith.

5. Deallwn fod nifer sylweddol o gleifion brys yn cael eu derbyn i YG a YWM yn wythnosol, a bod y nifer o drosglwyddiadau rhwng safleoedd yn isel gan fod y system o gael dau safle’n gweithio’n dda – ac yn darparu’r mynediad gorau i boblogaeth gyffredinol Gogledd Cymru. Buasai’r cynlluniau presennol hefyd yn effeithio ar deuluoedd cleifion.

6. Mae penderfyniadau i weld yn cael eu gwneud ar ormod o frys, ac mae newidiadau cyson i’r cynlluniau yn rhoi argraff o ansicrwydd, sy’n bryderus i gleifion a’r staff.

7. Deallwn y gallasai adran fasgiwlar YG barhau’n ddeniadol i ymgynghorwyr newydd oherwydd ei enw da ac rydym yn credu’n gryf y dylai’r Bwrdd Iechyd anelu am ragoriaeth o’r fath, yn enwedig mewn darpariaeth wledig gan fod problemau craidd gyda recriwtio. Mae’n gwneud synnwyr felly i adeiladu ar sylfaen sy’n bodoli’n barod yn y maes hwn o feddygaeth yng Ngogledd Cymru. Ymhellach, deallwn fod swyddi wedi eu hysbysebu deirgwaith sydd hefyd yn codi pryderon am safon yr apwyntiadau. Mae hyn yn bryderus ar y gorau, yn enwedig gan na wyddom beth fydd safon unrhyw ddarpariaeth yn YGC yn y dyfodol o gymharu â’r enw da presennol yn YG.

8. Rydym hefyd yn bryderus am effaith cyffredinol y newid hwn ar statws Ysbyty Gwynedd, yng nghyd-destun cyflwyno cwrs meddygol ym Mhrifysgol Bangor yn y dyfodol agos.

Credwn yn gryf na ddylid cyrraedd unrhyw benderfyniad nes bydd adolygiad tryloyw, brys wedi’i gynnal, a hwnnw’n rhoi ystyriaeth lawn i’r effaith o israddio’r gwasanaeth ar gleifion sy’n byw yn y mannau pellach o Ynys Môn a Gwynedd, a fyddai’n wynebu sialensiau ychwanegol wrth gael mynediad i ddarpariaeth gofal brys. Ymhellach, mae gennym bryderon sylweddol am yr agenda barhaus hon o symud gwasanaethau hanfodol i’r dwyrain, a bod hynny’n rhoi cleifion sy’n byw yn ein hetholaethau ni, ond drwy Ogledd Cymru gyfan, mewn risg pellach – yn enwedig wrth ddelio ag achosion brys.

Bydd y newid hwn i’r gwasanaeth yn cael effaith andwyol ar gleifion brys, ac fe edrychwn ymlaen at dderbyn eich ymateb buan gan obeithio y byddwch chithau’n derbyn bod rhaid edrych ar y penderfyniad hwn eto am y rhesymau a nodir uchod.

Yn gywir,

Rhun ap Iorwerth AC
Sian Gwenllian AC
Hywel Williams MP
Liz Saville Roberts MP