Galwad Plaid Cymru i ymestyn brechlyn HPV i fechgyn yn cael ei gefnogi gan gyngor y Pwyllgor Brechlynnau

Plaid Cymru yn croesawu datganiad gan JCVI ac yn annog ymateb ar unwaith gan Lywodraeth Cymru

Wrth ymateb i ddatganiad y JCVI a ryddhawyd heddiw ar argymell ymestyn y rhaglen brechlyn HPV i fechgyn ifanc yn unol â’r rhaglen gyfredol ar gyfer merched, dywedodd Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd, Rhun ap Iorwerth AC,

“Roeddwn yn falch o allu cyflwyno dadl i’r Cynulliad fis diwethaf ar ehangu’r defnydd o frechlyn firws y papilloma dynol i fechgyn ifanc, oherwydd tystiolaeth glir o effeithiolrwydd y brechlyn hon wrth atal canserau difrifol, gan gynnwys canser y pen a gwddf. Yn y ddadl honno, dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod yn aros am gyngor gan y Cydbwyllgor ar Frechu a Imiwneiddio ynghylch p’un ai i ymestyn y rhaglen frechu HPV i fechgyn ifanc.

“Nawr mae’r cyngor yna gennym ni – i argymell ymestyn y rhaglen brechlyn HPV i fechgyn ifanc yn unol â’r rhaglen bresennol ar gyfer merched, felly pam aros? Does gan Lywodraeth Cymru ddim rheswm i ohirio’r penderfyniad mwyach. Mae rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig eisoes wedi gwneud y penderfyniad – am beth mae Llywodraeth Cymru yn aros?

“Mewn ymateb i’r cyhoeddiad, rwyf wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet i ofyn am ymateb ar frys gan y llywodraeth i fwrw ymlaen.”

Datganiad am arweinyddiaeth Plaid Cymru

Datganiad gan/Statement from Rhun ap Iorwerth AC/AM (scroll down for English)

Heddiw cyhoeddodd Rhun ap Iorwerth y datganiad hwn ar ffurf fideo i aelodau Plaid Cymru yn ogystal ag ar ffurf llythyr at Aelodau Cynulliad, Aelodau Seneddol ac Arweinwyr Cynghorau Plaid Cymru:

“Ychydig wythnosau yn ôl, fe wnaeth Leanne wahodd trafodaeth am arweinyddiaeth Plaid Cymru, trafodaeth allai arwain at ailgadarnhau ei arweinyddiarth hi, neu agor pennod newydd yn hanes Plaid Cymru.

“Mae cryn drafod wedi bod ers hynny ynglyn a gwerth cael trafodaeth o’r fath, ac mae cefnogwyr ac aelodau o’r Blaid o bob rhan o Gymru – o gymoedd y de i’r gogledd a’r canolbarth, o’r gorllewin i Gaerdydd – wedi fy annog i i ganiatau i fy enw gael ei gynnig. Mae’r annogaeth wedi dod o bob haen etholedig ond yn bennaf o blith aelodau cyffredin, yn cynnwys rhai yr wyf yn llawn ddisgwyl iddyn nhw gefnogi Leanne!

“A dyna’r pwynt – trafodaeth adeiladol ddylai hon fod, un bositif i egnio’r Blaid a Chymru, ac yn yr ysbryd yna yr wyf yn derbyn yr enwebiadau. Ond mewn ysbryd hefyd o gyffro ac angerdd dros ein gwlad!

“Gadewch i ni drafod gwahanol weledigaethau, gwahanol arddull, a gwahanol syniadau. Mae fy ymrwymiad i i Gymru, ac i ddyfodol tecach a mwy llewyrchus i’r wlad. Mae’n rhaid i Blaid Cymru arwain y ffordd at y Gymru newydd hyderus yna, a dros yr wythnosau nesa fe gawn ni drafod yn agored a democratiadd sut orau i gynnig yr arweiniad mwyaf effeithiol a mwyaf cyffrous i’r Blaid a’r genedl.

“Diolch, ac rwyf yn edrych ymlaen.”

Rhun yn defnyddio datganiad Cynulliad i ddymuno penblwydd hapus i ganolfan yng Nghaergybi sydd wedi rhoi Môn ar fap chwaraeon y byd

Defnyddiodd Rhun ddatganiad 90 eiliad yn y Cynulliad Cenedlaethol yr wythnos hon i ganmol gwaith Canolfan Codi Pwysau a Ffitrwydd Caergybi ac Ynys Môn.

Roedd Rhun wedi mynychu dathliadau’r Ganolfan yn 50 oed yng Ngwesty Bae Trearddur dros y penwythnos, a oedd hefyd yn gyfle i ddathlu llwyddiant y codwyr pwysau Gareth Evans, Hannah Powell ac erill, yn ogystal a thalu teyrnged i sefydlwr y Ganolfan a’r enillydd medal Cymanwlad, Bob Wrench.

Yr wythnos hon, gwnaeth Rhun ddatganiad yn y Senedd yn canmol gwaith y Ganolfan yn eu cymuned leol yn ogystal ag ar y llwyfan byd-eang. Dywedodd:

“Diolch am y cyfle i ddymuno pen-blwydd hapus i sefydliad sy’n gwneud cyfraniad enfawr at iechyd a ffitrwydd Ynys Môn, ac sydd hefyd, yn digwydd bod, yn ganolfan rhagoriaeth chwaraeon o safon fyd-eang.

“Un o uchafbwyntiau Gemau’r Gymanwlad eleni oedd perfformiad y codwr pwysau Gareth Evans a enillodd y fedal aur. Roedd ei gamp wrth godi pwysau yn aruthrol, ond yr un mor drawiadol oedd yr angerdd a ddangosodd wrth redeg at ei hyfforddwr, Ray Williams, i ddathlu. Roedd Ray ei hun wedi sylweddoli breuddwyd fel hyfforddwr, ond cyn hyfforddi, roedd ef ei hun wedi ennill aur i Gymru yng Ngemau 1986 yng Nghaeredin. Cyflwynwyd Ray i godi pwysau gan Bob Wrench, enillydd efydd yng Ngemau Christchurch yn 1974, a Bob oedd â’r weledigaeth o sefydlu Canolfan Godi Pwysau a Ffitrwydd Caergybi ac Ynys Môn 50 mlynedd yn ôl.

“Yn athro chwaraeon ysgol uwchradd, nid yn unig oedd o’n dalentog iawn wrth godi pwysau, ond hefyd gallai weld beth all codi pwysau ei gynnig i bobl ifanc yr ardal, na fyddai efallai wedi cael cyfleoedd tebyg fel arall. Roedd Ray a Gareth ymysg y miloedd i gael budd. I roi syniad i chi o lwyddiant HAWFC, mae Ray ei hun wedi hyfforddi codwyr pwysau i 97 o fedalau aur ieuenctid ac uwch ar lefelau Cymreig a rhyngwladol. Ond mae agwedd gymunedol y clwb yn un sydd yr un mor bwysig. Mae hwn yn ganolfan gyda’i drysau ar agor i BAWB.

“Felly, Pen-blwydd Hapus a hir oes i’r sefydliad yma sydd wedi gwneud cymaint i’w gymuned a, thrwy ragoriaeth, wedi gwneud cymaint i helpu rhoi Caergybi a Môn ar fap chwaraeon y byd.”

Fideo: Rhowch flaenoriaeth i ardaloedd heb fand eang, medd AC Môn

Bu Aelod Cynulliad Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth, ddoe yn cwestiynau Lywodraeth Cymru am gynllun olynol Cyflymu Cymru ar ran cymunedau ar Ynys Môn sy’n dal i aros am gysylltiad band eang cyflym.

Ym mis Ebrill eleni, gwnaeth AC Ynys Môn gais i etholwyr ar facebook ac yn y papurau lleol i roi gwybod iddo am eu profiad o fand eang, ac yn benodol lle mae problemau’n dal i fodoli ar ôl i’r cynllun Cyflymu Cymru ddod i ben.

Roedd yr ymateb a gafodd yn dangos er mai’r broblem mewn rhai ardaloedd oedd fod pobl yn gallu cael mynediad at fand eang cyflym ond nad oeddent yn ymwybodol o hynny, mewn ardaloedd eraill, mae problemau band eang yn dal i fodoli gyda rhywfaint o waith wedi’i wneud, ond gyda rhai eiddo wedi colli allan o drwch blewyn.

Felly, defnyddiodd Rhun sesiwn gwestiynau yn y Cynulliad i Ysgrifennydd perthnasol y Cabinet i ofyn iddi sicrhau y byddai’r ardaloedd hyn yn cael blaenoriaeth o dan y cynllun olynol i Cyflymu Cymru.

Wrth siarad yn y Senedd, dywedodd Mr ap Iorwerth:

“Rydw i wedi cysylltu â chi fel Gweinidog yn y gorffennol yn adrodd am broblemau efo band llydan yn Ynys Môn. Mi wnes i apêl yn ôl ym mis Ebrill am y wybodaeth ddiweddaraf.  Mae’n amlwg bod yna nifer o ardaloedd sydd wedi colli allan o drwch blewyn, o bosibl, ar y rhaglen Cyflymu Cymru—mae ardaloedd Llanddona, Llansadwrn, Brynsiencyn, Cefniwrch a Rhyd-wyn yn rhai sydd wedi amlygu’u hunain.

“Yn yr ardaloedd hynny, mi oedd gwaith wedi dechrau ar baratoi ar gyfer cysylltiad. Yn amlwg, mi oedd yna siom fawr o weld y rhaglen yn dod i ben heb i’r gwaith gael ei gwblhau. A ydych chi mewn sefyllfa i allu rhoi sicrwydd i’r etholwyr yma y byddan nhw’n flaenoriaeth—hynny yw, y bydd cwblhau gwaith a oedd wedi’i ddechrau yn flaenoriaeth o dan y rhaglen newydd, pan ddaw honno?”

Yn ei hymateb, cadarnhaodd Ysgrifennydd y Cabinet fod hynny’n fater o drafod rhwng Llywodraeth Cymru a BT, ond eu bod nhw dal yng nghanol y broses gaffael ar hyn o bryd ar gyfer y rhaglen newydd.

AC am sbarduno chwyldro CT yng Nghymru

Wrth gyflwyno ei gynnig am Fil Cynllunio Gwefru Cerbydau Trydan yn y Cynulliad Cenedlaethol yr wythnos hon, mae Aelod Cynulliad Ynys Môn Rhun ap Iorwerth yn parhau i arwain yr ymgyrch am well seilwaith CT wrth iddo annog Llywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn mwy o bwyntiau gwefru ledled Cymru.

Mae AC Plaid Cymru yn cynnig deddfwriaeth yn Siambr y Cynulliad ddydd Mercher fyddai’n cyflwyno canllawiau cynllunio ar gyfer datblygiadau newydd, er mwyn sicrhau bod yn rhaid i bob adeilad newydd gynnwys pwyntiau gwefru cerbydau trydan, fyddai’n ei gwneud yn haws i bobl ddefnyddio CT, ac yn lleihau allyriadau carbon Cymru.

Mae Rhun ap Iorwerth AC wedi lleisio ei bryder dro ar ôl tro dros y misoedd diwethaf ynghylch diffyg arloesedd ac ymrwymiad Llywodraeth Cymru o ran datblygu seilwaith sylweddol o bwyntiau gwefru CT yng Nghymru, gan alw adroddiad diweddar, oedd yn datgelu mai dim ond 31 o bwyntiau gwefru sy’n cael eu cyllido’n gyhoeddus sydd yng Nghymru gyfan, yn adlewyrchiad ‘cywilyddus’ at ymdrechion Llafur Cymru ar CT.

Wrth amlinellu ei weledigaeth a’r rhesymeg y tu ôl i’r bil arfaethedig, dywedodd Rhun ap Iorwerth AC,

“Byddai’r Bil hwn, o’i basio, yn rhoi cyfle i Gymru o’r diwedd ddechrau cystadlu o ran seilwaith i gerbydau trydan. Ar hyn o bryd, rydym mor bell ar ôl gweddill y DG, a hynny oherwydd diffyg ymrwymiad Llywodraeth Cymru i weld bod y dechnoleg yn cael ei mabwysiadau yn gyflymach.

“Mae Llywodraeth yr Alban wedi dangos ymrwymiad sylweddol at CT, ac y mae Cyngor Dinas Dundee, er enghraifft, yn caniatáu i berchenogion CT ddefnyddio eu meysydd parcio a’u pwyntiau gwefru am ddim, ac y mae ganddynt fwy o gerbydau trydan yn fflyd eu cyngor nac unrhyw gyngor arall yn y DG.

“Does dim rheswm pa na all Cymru ddangos yr un uchelgais, petai’r Llywodraeth ond yn ymrwymo i fuddsoddi yn y dechnoleg wych hon. Rwyf wedi gweld drosof fy hun gymaint o awydd sydd ledled Cymru am CT, a’r unig beth sy’n dal y cyhoedd yn ôl rhag tanio’r chwyldro a buddsoddi mewn CT yw’r diffyg rhwydwaith gwefru sylweddol.

“Llwyddodd Plaid Cymru i gael £2m i’w fuddsoddi mewn pwyntiau gwefru yn y fargen ddiweddaraf ar y gyllideb, sy’n dangos ymrwymiad ein plaid i ddatblygu seilwaith CT , a phetai fy nghynnig i am ddeddfwriaeth yn cael ei basio, byddai’n gwneud iawn am yr amser a gollwyd gan Lywodraeth Cymru ac yn galluogi Cymru i arwain y maes mewn technoleg CT yn y dyfodol.”

Ystadegau pwyntiau gwefru cerbydau trydan yn adlewyrchu’n ddrwg ar Lywodraeth Cymru, medd AC

Mae ffigyrau a gyhoeddwyd yn ddiweddar s’yn dangos nifer y pwyntiau gwefru ar gyfer cerbydau trydan sydd ar gael ledled y Deyrnas Unedig yn dangos pa mor bell y tu ôl i weddill y DG mae Gymru o ran y chwyldro EV, medd Aelod Cynulliad Plaid Cymru ar gyfer Ynys Môn Rhun ap Iorwerth.

Mae ymchwil a gynhaliwyd gan HSBC ynglyn ag argaeledd pwyntiau gwefru yn dangos mai Cymru sydd gyda’r seilwaith wanaf o bell ffordd i wefru cerbydau trydan, gyda dim ond 31 o bwyntiau gwefru a ariennir yn gyhoeddus ar gael yng Nghymru, o’i gymharu â 743 yn yr Alban, 185 yng Ngogledd Iwerddon a 2,862 yn Lloegr.

Mae ffigyrau y pen yn amlygu pa mor wael mae Cymru’n perfformio, gyda’r Alban hefo un pwynt gwefru am bob 7,127 o bobl, Gogledd Iwerddon ychydig yn uwch gydag un ar gyfer pob 9,789 o bobl, gyda chyfran Cymru’n wirioneddol syfrdanol ar un pwynt gwefru ar gyfer pob 98,806 o bobl.

Mae AC Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth, wedi bod ygwneud ei gefnogaeth yn glir am annog chwyldro cerbydau trydan, gan godi cwestiynau yn y Cynulliad Cenedlaethol yn galw am fwy o fuddsoddiad mewn seilwaith cerbydau trydn, ac ymgyrchu am i Lywodraeth Cymru i weithredu mewn modd sy’n dangos eu bod nhw am gymryd y dechnoleg newydd hon o ddifrif.

Galwodd Mr ap Iorwerth fuddsoddiad Llywodraeth Lafur Cymru mewn seilwaith cerbydau trydan fel un ‘cywilyddus’ yn dilyn rhyddhau’r ffigurau hyn.

“Dwi wedi bod yn galw am amser maith i Lywodraeth Cymru gymryd y mater hwn o ddifrif, ond mae’r ffigurau hyn yn profi bod Cymru’n bell, bell y tu ôl i weddill y DU ar bwyntiau gwefru a ariennir yn gyhoeddus. Yn hytrach na cheisio arwain hyn – rhywbeth y gallai’r wlad hon ei wneud – prin yw Cymru yn y gêm hyd yn oed, ac mae’n adlewyrchu’n warthus ar Lywodraeth Lafur Cymru.

“Mae Llywodraeth Lafur Cymru yn syml yn ceisio rheoli’r wlad, ceisio cynnal popeth ar ei lefel bresennol – ac mae’n ei chael hi’n anodd i wneud hynny, digwydd bod – yn hytrach na cheisio symud Cymru yn ei blaaen a rhoi ein gwlad mewn sefyllfa lle y gallwn arwain, neu hyd yn oed gystadlu â gwledydd eraill o ran arloesi.

“Mae un pwynt gwefru a ariennir yn gyhoeddus am fwy neu lai bob 100,000 o bobl yng Nghymru yn ofnadwy, ac mae hwn yn sefyllfa sydd angen ei newid yn gyflym cyn i Gymru gael ei adael ar ôleto, diolch i’r llywodraeth Lafur hon. Llwyddodd Plaid Cymru i sicrhau £2m tuag at seilwaith gwefru cerbydau trydan yn y trafodaethau diweddaraf ar y gyllideb, ond mae’n amlwg mai cam fach ianw ymlaen oedd hyn o’i gymharu â’r hyn sydd ei angen. ‘

Gallwch ddod o hyd i’r rhestr lawn o ystadegau trwy ddilyn y ddolen yma.

AC yn gofyn am gefnogaeth i Marina Caergybi ac i ddysgu gael eu gwersi ar ôl yr ymateb i storm Emma

Gofynnodd Aelod Cynulliad Ynys Môn Rhun ap Iorwerth heddiw i Lywodraeth Cymru am ddiweddariad ar y gwaith clirio ar ôl storm Emma ym mhorthladd Caergybi.

Fodd bynnag, roedd yn siomedig gyda’r ymateb, yn enwedig o ystyried effaith amgylcheddol ac economaidd y difrod, a’r ffaith fod pryderon yn dal i gael eu lleisio gan bobl leol am yr ymdrechion clirio.

Yn ei gwestiwn i’r Ysgrifennydd Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig yn y Cynulliad heddiw, gofynnodd Rhun ap Iorwerth:

“Wrth edrych yn ôl, dwi’n meddwl fod rhai cwestiynau difrifol ynghylch cyflymder yr ymateb i’r hyn a ddigwyddodd yng Nghaergybi. Rwy’n credu ei bod yn eithaf clir ei fod o wedi bod, ac yn parhau i fod, yn fater amgylcheddol difrifol. Felly, efallai y gallech chi ein diweddaru a gollwyd cyfle i ymyrryd yn gynnar, i ddelio ag effeithiau amgylcheddol yr hyn a ddigwyddodd. A pha wersi a ddysgwyd, o ran sicrhau, os oes anghytundeb ynghylch pwy ddylai gymryd drosodd, y gall Llywodraeth Cymru neu’ch cyrff perthnasol ymyrryd?

“Yn ail, wrth edrych ymlaen, gan fod hynny’n hanfodol nawr, mae arnom angen sicrwydd ar yr hyn sy’n digwydd. Rwyf wedi clywed adroddiadau y bore yma o bobl yn dychwelyd o’r môr i Gaergybi am y tro cyntaf ers y digwyddiad, a chael eu synnu gyda’r hyn sydd ddim wedi cael ei wneud hyd yma. Mae angen sicrwydd arnom ynglyn ag ailadeiladu’r marina, ar help i unigolion a busnesau yr effeithiwyd arnynt, ac wrth gwrs ar yr angen i gamu ymlaen yn nhermau y gwaith clirio amgylcheddol, oherwydd mae llawer i’w wneud eto.”

Ar ôl y sesiwn gwestiynau, ychwanegodd:

“Roedd hwn yn ymateb siomedig arall gan Ysgrifennydd y Cabinet am ymateb Llywodraeth Cymru a’i asiantaethau i ddinistr storm Emma yng Nghaergybi. Mae pobl sy’n gweithio yn y marina, pobl sydd wedi colli cychod, a phobl sydd wedi bod ar draethau gogledd-orllewin Ynys Môn eu hunain i glirio polystyren oherwydd eu pryder am yr effaith amgylcheddol yn dweud wrthyf nad oedd yr ymateb yn ddigon cyflym, bod yna ddryswch dros pwy ddylai fod yn gwneud beth a bod y broblem yn dal i fodoli heddiw.

“Rwy’n gwerthfawrogi ystyriaeth yr Ysgrifennydd Cabinet ynghylch cefnogaeth ariannol bosibl ar gyfer atgyweirio isadeiledd cyhoeddus, a glanhau difrod amgylcheddol, ond yr oeddwn yn gobeithio cael mwy o arweiniad gan y Llywodraeth ar hyn, yn enwedig o ystyried yr effaith ar yr amgylchedd ac ar yr economi leol yn Ynys Môn.”

Rhun ap Iorwerth yn cefnogi Awr Ddaear WWF 2018

Mae AC Ynys Môn Rhun ap Iorwerth wedi datgan ei gefnogaeth dros ymgyrch Awr Ddaear WWF 2018 – y mudiad byd-eang i amddiffyn ein planed.

Bob blwyddyn, bydd miliynau o bobl ar draws y byd yn dangos eu cariad tuag at ein planed anhygoel a’u hymrwymiad i’w gwarchod trwy gymryd rhan yn Awr Ddaear WWF.

Y llynedd yng Nghymru, amcangyfrir y cymerodd tua 280,000 o bobl rhan yn Awr Ddaear WWF, yn ogystal â phob awdurdod lleol ar draws y wlad. Tywyllodd safleoedd Cymreig eiconig fel y Senedd ym Mae Caerdydd, yr Amgueddfa Genedlaethol yn Aberystwyth, a chestyll Caernarfon a Chaerffili.

Fel rhan o ymgyrch Awr Ddaear eleni, mae Rhun ap Iorwerth wedi datgan ei g/chefnogaeth i alwadau WWF Cymru ar bawb i wneud newidiad bach yn eu bywyd bob dydd er mwyn byw’n fwy cynaliadwy – i wneud ‘Addewid am y Blaned’. Mae gwrthod cyllyll a ffyrc plastig, defnyddio cwpan coffi amldro neu droi’r golch i 30°C yn gamau bach fel unigolion, ond maent yn cael llawer mwy o effaith gyda’i gilydd.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth:

“Rwy’n falch dros ben i gefnogi ymgyrch Awr Ddaear WWF eleni.

“Rydym yn gwybod bydd newid hinsawdd yn effeithio’n aruthrol ar y ffordd rydym i gyd yn byw’n bywydau, ond os bydd unigolion yn cymryd camau bychain i fyw mewn ffordd fwy cynaliadwy, ac os bydd gwleidyddion yn mynd i’r afael â newid hinsawdd, gallwn helpu i’w daclo.

“Rwy’n annog pawb i wneud Addewid am y Blaned ag ymuno â Awr Ddaear WWF ar y noson trwy ddiffodd y golau am 8.30pm nos Sadwrn 24 Mawrth 2018.

“Rydw i wedi gwneud addewid i wneud fy ngherbyd nesaf yn un trydan. Roeddwn yn falch fod Plaid Cymru wedi gallu sicrhau £2m ar gyfer gwefru ceir trydan yn y gyllideb, ond byddaf yn parhau i bwyso ar Lywodraeth am well isadeiledd gwefru er mwyn gallu gwneud hwn yn ddewis haws i fwy o bobl yng Ngymru.”

Rhun yn gofyn am gymorth Llywodraeth i ddelio gyda effeithiau storm Emma ar Gaergybi

Yn dilyn effaith dinistriol storm Emma ar farina Caergybi yr wythnos diwethaf, fe gyflwynodd Rhun ap Iorwerth AM gwestiwn brys i Lywodraeth Cymru a gafodd ei ateb yn y Cynulliad heddiw.

Gofynnodd Aelod Cynulliad Ynys Môn i Lywodraeth Cymru am gymorth i’r busnesau gafodd eu heffeithio, am sicrwydd fod popeth yn cael ei wneud yn y tymor byr i gyfyngu ar y difrod amgylcheddol, ac yn y tymor hir am ymchwil i fewn i’r angen posibl am amddiffynfeydd môr i’r darn yna o’r harbwr yng Nghaergybi.

Yn siarad yn y Sened heddiw, dywedodd Rhun ap Iorwerth:

“Mi roeddwn i ym marina Caergybi ddydd Gwener, yn syth ar ôl y storm, ac mi roedd yr olygfa—llawer ohonoch chi wedi ei gweld hi ar y teledu ac ati—yn un wirioneddol dorcalonnus: dinistr llwyr yno. Wrth gwrs, mae yna lawer o gychod pleser personol yno, a rheini’n bwysig yn economaidd i’r ardal, ond buodd yna bymtheg o gychod masnachol yn y marina hefyd, a llawer o rheini wedi cael eu dinistrio neu eu difrodi yn rhannol. Nawr, mae’r holl fusnesau sy’n defnyddio’r marina yn rhan bwysig o economi forwrol Môn, ac o ystyried y pwyslais rŵan, o’r diwedd, diolch byth, ar ddatblygu strategaeth forwrol i Gymru, mi hoffwn i wybod pa fath o becyn cymorth gall y Llywodraeth ei roi at ei gilydd i gefnogi y busnesau yma rŵan yn eu hawr o angen yn y byr dymor.

“Yn ail, yn edrych y tu hwnt i’r tymor byr, a gaf i ymrwymiad y gwnaiff y Llywodraeth helpu i ariannu gwaith ymchwil i’r angen posib am amddiffynfa i’r rhan yma o’r harbwr yng Nghaergybi yn y dyfodol ac a ydych chi’n cytuno bod yna rôl bwysig iawn i adran astudiaethau eigion Prifysgol Bangor yn y gwaith yma, yn cynnwys defnydd o’u llong ymchwil, y Prince Madog?

“Yn olaf wedyn—ac yn allweddol—rydych chi wedi cyfeirio ato fo, yn y byr dymor, rydym ni yn wynebu problemau amgylcheddol difrifol yn sgil y storm. Rydw i’n deall nad oedd yna ormod o danwydd yn y llongau; bod y rhan fwyaf o hwnnw wedi cael ei gasglu, ond yn sicr rydym ni’n wynebu bygythiad mawr o ran llygredd yn dod o weddillion polysterin y pontŵns yn y marina. Rŵan, bum niwrnod ymlaen, mi hoffwn i ddiweddariad ynglŷn â’r hyn sydd yn cael ei wneud i ddelio â’r llygredd yna a’r sicrwydd y bydd beth bynnag sydd ei angen yn cael ei wneud i sicrhau nad ydym ni’n wynebu mwy o’r dinistr amgylcheddol yma rydym ni wedi’i weld yn barod.”

Ychwanegodd yn ddiweddarach:

“Roeddwn yn falch o glywed yr Ysgrifennydd Cabinet yn dweud ei bod yn hapus i ystyried rhoi cymorth ariannol posib ar gyfer atgyweirio isadeiledd ac edrychaf ymlaen i gael diweddariad pellach ganddi ar ô lei hymweliad i Ynys Môn yfory.”

Dylai’r cysylltiad trydan barchu Cenedlaethau’r Dyfodol, medd AC

Bu Aelod Cynulliad Ynys Môn Rhun ap Iorwerth yn holi Llywodraeth Cymru am pa rôl allai Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol ei chwarae mewn datblygiadau isadeiledd trydan yn Ynys Môn.

Dywedodd Rhun mai cysylltiad o dan y môr neu’r ddaear, yn hytrach na pheilonau newydd, fyddai’n gwarchod buddiannau pobl Môn rwan a chenedlaethau’r dyfodol orau, a dyma beth mae pobl Môn yn ofyn amdano. Nododd fod gennym Ddedf Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru a dylai’r cysylltiad trydan fod yn unol ag egwyddorion y ddeddf.

Yn siarad yn y siambr heddiw, dywedodd Rhun ap Iorwerth:

“Mae Grid Cenedlaethol yn bwriadu codi cysylltiad trydan newydd ar draws Ynys Môn efo’r gost yn brif – os nad yr unig – factor mewn penderfynu sut gysylltiad i’w gael, a beth maen nhw am wneud ydy mynd am yr opsiwn rhataf, sef peilonau uwchben y ddaear yn hytrach na mynd o dan y ddaear neu o dan y môr sef beth rydym ni yn Ynys Môn yn gofyn amdano fo.

“Mynd o dan y môr neu o dan y tir fyddai’n gwarchod buddiannau Ynys Môn rŵan, a chenedlaethau’r dyfodol yn Ynys Môn, ac mae ganddom ni Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol yma yng Nghymru.

“Rŵan, chi ydy’r Ysgrifennydd Cabinet sydd â chyfrifoldeb dros weithrediad y Ddeddf honno. A ydych chi’n barod i roi ymrwymiad i weithio efo fi ac eraill fel ymgyrchwyr yn erbyn peilonau i wthio ar Grid, ar Ofgem, ar Lywodraeth Prydain – fydd yn gwneud y penderfyniad yn y pen draw – i sicrhau bod y cynllun cysylltu yma ddim ond yn gallu digwydd yn unol ag egwyddorion y darn pwysig yna o ddeddfwriaeth sydd wedi cael ei basio yn y lle yma?”

Yn ei ymateb, dywedodd yr Ysgrifennydd Cabinet:

“Rydw i’n gwybod am y gwaith y mae e wedi’i wneud yng nghyd-destun yr ynys ar y pwnc yma. Rydym ni fel Llywodraeth yn gweithio’n agosach gyda’r cyngor lleol ar y pethau mae ef wedi cyfeirio atyn nhw.

“Roeddwn i’n falch i weld y datganiad gan National Grid yn dweud

‘While these do not specifically place requirements on the National Grid or the development of new transmission lines, National Grid believes that the aims of the Act are important and deserve consideration.’

“Felly, mae yna beth gydnabyddiaeth gan y Grid Cenedlaethol o effaith y Ddeddf.

“Rwy’n clywed yr hyn y mae’r Aelod yn ei ddweud o ran ceblau dan y ddaear neu dan y môr, a safbwynt gychwynnol Llywodraeth Cymru yw mai tanddaearu yw’r dewis a ffefrir, ond bydd angen cael trafodaethau, abydd yr awdurdod lleol a Llywodraeth Cymru yn cymryd rhan mewn ynddynt wrth inni geisio gwneud yn fawr o’r manteision i’r ynys tra’n lliniaru effeithiau’r datblygiadau hyn.”

Yn siarad wedi’r cyfarfod yn y Senedd, ychwanegodd Rhun ap Iorwerth:

“Byddaf yn cyfarfod gyda Grid Cenedlaethol yn fuan i drafod y mater yma ymhwllach gyda nhw. Er nad ydynt hwy’n rhwym i’r Ddeddf, Mae’n bwysig fod egwyddorion y Ddeddf yn cael eu parchu.”