Mae Llafur “wedi gadael ein GIG i lawr” yn ôl Plaid Cymru, gan fod amseroedd aros yn yr Uned ddamweiniau ac Achosion brys ar eu gwaethaf erioed.

Mae Plaid Cymru yn addo trawsnewid GIG Cymru pan fyddant mewn Llywodraeth yn 2021

Mae Plaid Cymru wedi dweud bod Llafur yn methu’r GIG yng Nghymru gan fod ffigurau a gyhoeddwyd heddiw yn dangos mai amseroedd aros yn yr Uned ddamweiniau ac achosion brys ym mis Rhagfyr oedd y rhai gwaethaf a gofnodwyd erioed.

Dywedodd Plaid Cymru y byddent yn trawsnewid GIG Cymru ac yn taclo amseroedd aros pe byddent yn cael eu hethol i Lywodraethu yn 2021.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth AC, Gweinidog Iechyd Cysgodol Plaid Cymru, fod Llafur wedi methu â “buddsoddi’n ddigonol mewn hyfforddi a recriwtio meddygon” ac wedi methu â chreu cynllun tymor hir i “ariannu” gwasanaethau ataliol yn llwyddiannus.

Dywedodd Mr ap Iorwerth fod llawer o’r problemau hefyd yn ganlyniad i fethu â delio â phroblemau rheoli mewn Byrddau Iechyd a thrwy gau Ysbytai Cymunedol a gwelyau’r GIG.

Dywedodd Gweinidog Iechyd Cysgodol Plaid Cymru fod perfformiad Llywodraeth Lafur Cymru “yn gyson waeth na’r Torïaid yn Lloegr” a bod cleifion yn dioddef o ganlyniad i hynny.

Gan ychwanegu bod “cleifion yn haeddu gwell”, dywedodd Mr ap Iorwerth y byddai Plaid Cymru yn gwybod “sut i redeg GIG Cymru” ac y byddai’n “trawsnewid” GIG Cymru ac yn gwella “safonau proffesiynol” rheolaeth y GIG.

Dywedodd AC Plaid Cymru a Gweinidog Iechyd Cysgodol, Rhun ap Iorwerth:

“Mae’r gaeaf yn digwydd bob blwyddyn ond heb unrhyw gapasiti sbâr yn GIG Cymru, mae perfformiad blynyddol yn gwaethygu o dan y Llywodraeth Lafur Cymreig hon. Bob blwyddyn, rydyn ni’n cael esgus gwahanol ynglŷn â pham y tro hwn mae’r perfformiad gwael yn ‘ddigynsail’ neu’n ‘eithafol’. Mae’r esgusodion yn newid, ond dydi’r dirywiad mewn perfformiad ddim.

“Mae Llafur wedi methu ein GIG. Maent wedi methu â buddsoddi’n ddigonol mewn hyfforddi a recriwtio meddygon. Maent wedi methu â chael cynllun tymor hir sy’n ariannu gwasanaethau iechyd ataliol yn iawn. Maent wedi methu â delio â phroblemau rheoli wrth fethu byrddau iechyd. Ac maen nhw wedi gadael y rhai mwyaf agored i niwed i lawr trwy gau ysbytai cymunedol a gwelyau GIG.

“Canlyniad y methiant hwnnw yw’r amseroedd aros yn ‘A&E’ hiraf mewn dros ddegawd a pherfformiad sy’n gyson waeth na’r Torïaid yn Lloegr. Y cleifion sy’n dioddef o ganlyniad. Nid yw’n ddigon da.

“Mae cleifion yn haeddu gwell. Mae angen Llywodraeth newydd ar Gymru. Un sy’n gwybod sut i redeg y GIG, ac a fydd yn gwella safonau proffesiynol ein rheolaeth GIG. Bydd Plaid Cymru yn trawsnewid GIG Cymru. ”

Mae rhaid i Drafnidiaeth Cymru ymrwymo i ymgynghori â chymunedau yn well cyn gwneud penderfyniadau, meddai Rhun ap Iorwerth AC

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi newid amseroedd trên mewn gorsafoedd llai yn Ynys Môn heb ymgynghori’n ddigonol hefo’r cymunedau sydd wedi cael eu heffeithio.

Mae’r newidiadau diweddar i’r amserlen yn golygu bod llai o wasanaethau’n cael eu rhedeg i orsafoedd llai ar yr ynys, sy’n codi problemau i’r defnyddwyr.

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi gwneud newidiadau amgen ers derbyn cwynion, ond mae’r trenau diwedd dydd dal yn bryder i’r AC Rhun ap Iorwerth, sydd wedi weithredu ar y fater yma yn diweddar er mwyn sicrhau bod gwasanaeth gwell yn cyrraedd gorsafoedd bach yr ynys.

Wrth gwestiynu’r Gweinidog Economi, Ken Skates, wythnos yma dywedodd Mr ap Iorwerth:

“Mi wnaeth nifer o etholwyr gysylltu efo fi yn dilyn newidiadau amserlenni yn siomedig bod gwasanaethau i orsafoedd llai Môn—Fali, Rhosneigr, Tŷ Croes, Bodorgan a Llanfairpwll—wedi cael eu lleihau. Oes, mae eisiau gwasanaethau cyflym, ond mae angen gwasanaethu ein cymunedau ni hefyd.

“Dwi yn falch bod Trafnidiaeth Cymru wedi dod yn ôl ataf i rŵan i ddweud bod yna newidiadau wedi cael eu gwneud i amserlenni sydd yn bodloni nifer o’r cwynion a gafodd eu gwneud. Wedi dweud hynny, mae yna sawl bryder o hyd ynglŷn ag argaeledd trenau i orsafoedd llai ar ddiwedd y diwrnod ysgol ac yn y blaen.

“Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyfaddef i mi, ‘na wnaethon ni ddim efallai ymgynghori digon efo’r cymunedau wrth wneud y penderfyniadau’, a dwi’n meddwl bod y pryderon eraill yma ynglŷn â threnau diwedd y dydd yn enghraifft arall o rywbeth fyddai wedi cael ei fflagio i fyny pe bai ymgynghori iawn wedi cael ei wneud.

Cytunodd yr AC Ken Skates bod angen ymgynghori’n iawn â chymunedau a dywedodd:

“Newid amserlen mis Rhagfyr oedd y newid mwyaf i’r gwasanaethau ers dros dri degawd. Mae hyn wedi bod o fudd i rai defnyddwyr rheilffyrdd, ond mae gwasanaethau eraill wedi cael eu heffeithio yn anffodus. Mae Trafnidiaeth Cymru wedi ceisio cyflwyno mesurau amgen i ddatrys y sefyllfaoedd ble mae gwasanaethau wedi’u heffeithio, ac yn adolygu posibiliadau pellach i ddiwygio amserlen fel rhan o newid amserlen mis Mai.

“Mae ymgynghori’n briodol yn rhywbeth rydw i wedi’i godi gyda Thrafnidiaeth Cymru wrth inni agosáu at newid amserlen mis Mai. Rwy’n credu ei bod yn hanfodol bod grwpiau rhanddeiliaid a chymunedau’n cael gwybod ymhell cyn y newidiadau arfaethedig fel y gallent gael rhywfaint o fewnbwn i weld a yw’r newidiadau’n fuddiol neu beidio.

Cysylltwch â Thrafnidiaeth Cymru trwy e-bost: customer.relations@tfwrail.wales neu ffôn: 0333 3211 202.

Rhun ap Iorwerth yn cefnogi Clwb Hwylio Ynys Môn gan obeithio hwylio i ennill y wobr fawr

Mae clwb hwylio o Fôn a enwebwyd am wobr i’r DU cyfan am ei chyflawniad eithriadol, wedi derbyn cefnogaeth Rhun ap Iorwerth, Aelod Cynulliad Ynys Môn, a dyma’r unig glwb o Gymry a enwebwyd ar gyfer y wobr fawreddog.

Mae Clwb Hwylio Brenhinol Môn ym Miwmares wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr clwb y flwyddyn, Cymdeithas Hwylio Frenhinol 2020 a dyma’r unig glwb allan o’r 10 i gyrraedd y rownd derfynol, sydd yn dod o Gymru.

Mae gwobr flynyddol Clwb Hwylio’r flwyddyn yr RYA yn cydnabod llwyddiant ysgubol clybiau morio ledled y DU ac yn hyrwyddo’r gwaith caled a’r ymroddiad sy’n mynd i redeg clwb llwyddiannus.

Ar ôl ymweld â’r clwb yn ddiweddar, dywedodd AC Plaid Cymru dros Ynys Môn, Mr ap Iorwerth:

“Mwynheais ymweld â chlwb Hwylio Brenhinol Môn ym Miwmares yn ddiweddar i ddathlu eu henwebiad ar gyfer Clwb y Flwyddyn 2020 i’r Gymdeithas Hwylio Frenhinol – yr unig glwb yng Nghymru sydd wedi gwneud y rhestr fer, sy’n llwyddiant ysgubol!

“Rwy’n gobeithio bydd Ynys Môn yn cefnogi ac yn pleidleisio dros y clwb hwn i ennill y wobr fawreddog yma. Mae’n glwb sy’n rhoi cymaint i bawb sy’n aelodau, felly gobeithio y gall pawb ddod at ei gilydd a phleidleisio i gefnogi’r clwb yma am y wobr hon, a braf fyddai cael parti i ddathlu’r fuddugoliaeth!

“Rwy’n dymuno’r gorau i Glwb Hwylio Brenhinol Môn ym Miwmares ac yn gobeithio y byddan nhw’n cael llawer o bleidleisiau gan drigolion Ynys Môn cyn y dyddiad cau ar Ionawr 27ain. Edrychaf ymlaen at ymweld â hwy eto yn fuan iawn. ”

Gall pobl bleidleisio dros Glwb Hwylio Brenhinol Ynys Môn i fod yn glwb RYA y flwyddyn 2020 ar-lein drwy wefan yr RYA – www.rya.org.uk. Mae’r pleidleisio’n cau dydd Llun 27 Ionawr 9am.

Mae Rhun ap Iorwerth yn ysgrifennu at Chwaraeon Cymru ynghylch cyllid ar gyfer caeau 3G Ynys Môn

‼️Ysgrifennais at Chwaraeon Cymru heddiw ynglŷn â’r angen am gaeau 3G ychwanegol ar Ynys Môn.‬

Ar ôl fy ngwestiwn i Lywodraeth Cymru wythnos diwethaf ar y fater yma, rydw i heddiw wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr Chwaraeon Cymru i geisio trefnu cyfarfod ynglŷn â pa cefnogaeth sydd ar gael i’r prosiect o gael caeau 3G yn Amlwch a Chaergybi.

👇Gwyliwch y fideo isod am ragor o wybodaeth!

Aelod Cynulliad Llafur yn cael i gyhuddo o dorri rheolau ynglyn a gwasanaethau bysiau.

Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth wedi’i gyhuddo o dorri Cod y Gweinidog am iddo sianelu arian prin i’w etholaeth ei hun.

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth wedi cyhuddo Llafur o blygu rheolau’r Llywodraeth, ar ôl i’r Prif Weinidog gadarnhau bod Gweinidog Trafnidiaeth Llafur yn cael ei ymchwilio oherwydd honiadau ei fod wedi torri’r Cod Gweinidogol.

Datgelwyd bod y Gweinidog Trafnidiaeth, Ken Skates, wedi cyfeirio ei hun at y Prif Weinidog, yn dilyn honiadau iddo ymyrryd yn bersonol er mwyn sicrhau arian gan ei adran lywodraethol ei hun ar gyfer gwasanaethau bysiau yn ei etholaeth ei hun yn Ne Clwyd.

Dywedodd Mr ap Iorwerth, sy’n siarad dros Plaid Cymru ar Drafnidiaeth, fod y Llywodraeth Lafur ym Mae Caerdydd yn “mynd â Gogledd ‘Orllewin Cymru am reid”.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth, AC Plaid Cymru Ynys Ynys Môn a Gweinidog Cysgodol yr Economi a Chyllid:

“Mae ardaloedd fel Gwynedd ac Ynys Môn yn ysu am wasanaethau bws effeithiol. Er bod pawb angen buddsoddiad, cyhuddir y Llywodraeth Lafur hon o chwarae gyda’r rheolau er mwyn dargyfeirio arian i ardal sydd yn ffafriol i’r Gweinidog Trafnidiaeth.

“Gofynnais i’r Prif Weinidog heddiw a yw wedi gorffen ei ymchwiliad i weithredoedd Mr Skates, ond gwrthododd fy nghwestiwn fel petawn i yn anghywir. Mae hyn yn symbolaidd o weinyddiaeth hunanfodlon sydd wedi rhedeg allan o stêm yn llwyr, a sy’n cymryd ein cymunedau yn ganiataol.

“Mae gan bobl yr hawl i ddisgwyl tryloywder llawn o ran sut mae arian cyhoeddus yn cael ei wario, a disgwyl bod arian cyhoeddus yn cael ei wario’n deg ac yn gyfartal ym mhob rhan o Gymru.”