SGANDAL ARALL I UNED IECHYD MEDDWL BETSI SY’N DWEUD FOD SYMUD ALLAN O FESURAU ARBENNIG YN “GYNAMSEROL”

“Rhaid i gyfrifoldeb fod gyda Llywodraeth Cymru” meddai Rhun ap Iorwerth AS, wrth i chwythwr chwiban ddatgelu bod y prif reolwyr wedi cael eu hadleoli yn dilyn marwolaeth cleifion

 

Mae llythyr gan chwythwr chwiban dienw yn datgelu bod uwch staff wedi cael eu symud o’u swyddi yn dilyn marwolaeth claf o hunanladdiad ym mis Ebrill eleni.

 

Digwyddodd y farwolaeth yn uned ddadleuol Hergest, ysbyty iechyd meddwl arbenigol sydd wedi’i leoli ar dir Ysbyty Gwynedd, sy’n cael ei redeg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC).

 

Cadarnhawyd yr honiadau hyn gan Jo Whitehead, Prif Weithredwr BIPBC, a gafodd ei hysbysu wedyn gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) am y llythyr dienw.

 

Mewn llythyr dyddiedig 21 Mehefin 2021, cadarnhaodd Ms Whitehead wrth AGIC fod Pennaeth Gweithrediadau’r Gorllewin a Phennaeth Nyrsio’r Gorllewin wedi’u “hadleoli” i ymgymryd â dyletswyddau “amgen”, ac y byddai ymchwiliad allanol yn dechrau yn dilyn marwolaeth claf drwy hunanladdiad yn uned Hergest.

 

Mae wyth mlynedd wedi mynd heibio ers i bryderon a godwyd gan staff yn Uned Hergest gael eu cofnodi am y tro cyntaf, ac wyth mlynedd ers i Robin Holden gael ei gomisiynu i gynnal ymchwiliad i’r uned iechyd meddwl.

 

Roedd canfyddiadau adroddiad Holden yn rhagflaenu adroddiad damniol arall mewn uned iechyd meddwl arall ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, a arweiniodd at roi’r bwrdd iechyd mewn mesurau arbennig ym mis Mehefin 2015.

 

Cafodd BIPBC ei dynnu allan o fesurau arbennig yn y cyfnod cyn etholiadau’r Senedd, ond mae llefarydd iechyd, Rhun ap Iorwerth AS yn dweud bod “rhaid gofyn cwestiynau” dros y penderfyniad hwn.

 

Dywed Mr ap Iorwerth mai “digon oedd digon” a bod rhaid i Lywodraeth Cymru gael ei dal yn atebol am y penderfyniad “cynamserol” i  dynnu BIPBC allan o fesurau arbennig. 

 

Nid yw Adroddiad Holden erioed wedi’i gyhoeddi’n llawn.

 

Dywedodd y llefarydd dros iechyd, Rhun ap Iorwerth AS,

 

“Rhaid mynd i’r afael â’r sgandalau parhaus ar frys, ac mae fy nghalon yn mynd allan i’r holl deuluoedd y mae’r trychinebau hyn yn parhau i effeithio arnynt. Rhaid gofyn cwestiynau sut y llwyddodd Betsi Cadwaladr i ddod allan o fesurau arbennig pan fo problemau difrifol o fewn unedau iechyd meddwl yn amlwg yn parhau.

 

“Mae aelodau’r staff wedi dweud wrthyf yn y dyddiau diwethaf nad yw problemau tanfuddsoddi a thanariannu wedi cael sylw o hyd. Digon yw digon. Mae trefniadau yr arweinyddiaeth wedi’u hamlygu unwaith eto fel gwendid – gan y staff yr wyf wedi bod yn siarad â hwy, a’r llythyr gan y Prif Weithredwr.

 

“Rhaid i Lywodraeth Cymru dderbyn cyfrifoldeb am fynd i’r afael â’r materion hirhoedlog a dwfn hyn. Os na chymerir camau pendant, bydd y penodau trasig hyn yn parhau, gan adael rhestr gynyddol o deuluoedd mewn profedigaeth gyda chwestiynau heb eu hateb.”

 

Ailadroddodd Mr ap Iorwerth bryderon blaenorol hefyd am strwythur darparu iechyd yng ngogledd Cymru:

 

“Gall y camau a gymerwyd mewn ymateb i’r drasiedi hon gael eu gweld gan BIPBC fel arwydd o benderfyniad newydd i fynd i’r afael â materion ym maes gofal iechyd meddwl, ond mae’r ffaith ein bod yn sôn am fwrdd enfawr wedi’i  rannu’n Ddwyrain, Canol a Gorllewin yn dangos problem barhaus arall. Mae’r materion hynny’n gallu mynd allan o reolaeth mewn gwahanol rannau, yn awgrymu unwaith eto mai bwrdd yw hwn sy’n rhy fawr ac anhylaw, ac efallai mai dechrau o’r newydd yw’r unig ateb.”

“Rhaid mynd i’r afael â phryderon cyflog y GIG ar unwaith!” – Rhun ap Iorwerth AS

Yn dilyn ymgynghoriad, mae’r Coleg Nyrsio Brenhinol (RCN) wedi cyhoeddi heddiw bod mwyafrif llethol ei aelodau o’r farn bod y codiad cyflog o 3% yn annerbyniol.

 

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru dros Iechyd, Rhun ap Iorwerth MS,

 

“Ni fu gwerthfawrogi sgiliau ac ymrwymiad y gweithlu erioed mor bwysig, ac mae gwrthod llethol y codiad cyflog o 3% heddiw yn arwyddocaol iawn gan yr RCN.

 

“Yn y cyfamser, rwy’n dal i aros am ymateb i’m cwestiwn a fyddai holl staff y GIG yng Nghymru yn derbyn codiad cyflog o 3% o gwbl. Rwy’n annog y Gweinidog Iechyd i fynd i’r afael â’r holl bryderon hyn ar unwaith. ”

“Ergyd arall i hyder sydd eisoes yn pylu” – Rhun ap Iorwerth AS yn ymateb i fethiannau pellach gan Betsi

Mae’r llefarydd dros iechyd , Rhun ap Iorwerth AS, wedi mynegi “pryder difrifol” yng nghanfyddiadau diweddar camweinyddu mewn perthynas â chleifion ar restrau aros Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

 

Ddydd Iau 9 Medi cyhoeddwyd adroddiad cyhoeddus o dan Ddeddf Gwasanaethau Cyhoeddus yr Ombwdsmon (Cymru) 2019, yn dilyn ymchwiliad i gŵyn yn erbyn Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

 

Edrychodd yr ymchwiliad i “ddigwyddiadau posib o fethiant gwasanaeth a chamweinyddu” mewn perthynas ag 16 o gleifion yn aros am driniaeth frys ar gyfer canser y prostad ym mis Awst 2019.

 

Canfuwyd bod atgyfeirio cleifion i gael triniaeth yn Lloegr, yn golygu nad oedd y cleifion hyn wedyn yn cael eu cynnwys mewn adroddiadau tor-rheol os oeddent yn rhagori ar dargedau amser aros, ac ni chwblhawyd asesiadau i weld a oedd niwed wedi’i achosi i’r cleifion hyn o ganlyniad i’r aros hir .

 

Cadarnhaodd Llywodraeth Cymru mai ei disgwyliad oedd y dylai’r bwrdd iechyd fod â pholisïau ar waith gyda darparwyr yn Lloegr i adlewyrchu safonau Cymru fel adroddiadau torri amodau ac adolygiadau niwed.

 

Ym mis Awst 2019, roedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr o dan fesurau arbennig, golygai hyn fod gan Weinidogion Cymru bwerau i ymyrryd yn ffurfiol dros y bwrdd iechyd.

 

Tynnwyd y bwrdd iechyd allan o fesurau arbennig ym mis Tachwedd 2020, ar y pryd derbyniodd Mr ap Iorwerth y dewis gydag amheuaeth, gan ddweud bod “problemau’r bwrdd yn gronig ac yn strwythurol, a bod angen newidiadau mawr o hyd.”

 

Mae Mr ap Iorwerth wedi galw o’r blaen am “newid ffiniau daearyddol iechyd a gofal yn y gogledd”, ac yn dweud bod adroddiad heddiw yn ychwanegu at ei farn bod y bwrdd iechyd yn “rhy fawr ac yn feichus, gyda safonau’n dioddef o ganlyniad i gamreoli Llafur .”

 

Dywedodd Rhun ap Iorwerth MS, llefarydd iechyd Plaid Cymru,

 

“Unwaith eto rydym yn clywed adroddiadau o fethiant gwasanaeth o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr tra roedd mewn mesurau arbennig, ac yn derbyn cefnogaeth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru Llafur.

 

“Mae’n destun pryder mawr clywed bod yr arfer o atgyfeirio cleifion at ddarparwyr triniaeth y tu allan i Gymru, yn golygu nad oedd y cleifion hyn yn derbyn y safonau a nodwyd ym mholisi iechyd Cymru, ac ni chawsant eu cynnwys mewn adroddiadau amser targed a gollwyd.

 

“Erys cwestiynau ehangach, yr un mor ddifrifol, ynghylch cynllunio gallu ac olyniaeth yn yr adran wroleg.

 

“Er y gallwn gymryd peth cysur bod y bwrdd iechyd wedi derbyn yr argymhellion a wnaed yn yr adroddiad hwn, erys y ffaith bod hon yn ergyd arall i’r hyder sydd eisoes yn pylu gan bobl gogledd Cymru yn eu bwrdd iechyd.

 

“Mae’n ychwanegu at bryderon bod Betsi Cadwaladr wedi bod yn anaddas at y diben ers amser maith – ei fod yn rhy fawr ac yn feichus, mae ei agenda yn rhy ganolog i’r cymunedau anghysbell y mae i fod i’w gwasanaethu. Faint yn fwy o dystiolaeth sydd ei hangen arnom i lithro safonau o ganlyniad i gamweinyddu a diffyg cyfeiriad strategol? ”

Galw am “gynllun tymor hir ôl Covid” wrth i restrau aros gyrraedd y lefelau uchaf erioed yng Nghymru – unwaith eto

Galw am “gynllun tymor hir ôl Covid” wrth i restrau aros gyrraedd y lefelau uchaf erioed yng Nghymru – unwaith eto

Wrth ymateb i ystadegau newydd sy’n dangos bod niferoedd ar restrau aros am driniaeth ysbyty nad yw’n frys yng Nghymru wedi cyrraedd y lefelau uchaf erioed, dywedodd llefarydd ar ran iechyd a gofal, Rhun ap Iorwerth AS,

 

“Mae’r ystadegau hyn yn paentio darlun llwm ac yn datgelu pa mor eiddil yw ein GIG nawr.

 

“Roedd ein GIG eisoes yn dioddef o danfuddsoddi a chamreoli cyn y pandemig. Nawr, mae byrddau iechyd a staff iechyd a gofal ledled Cymru yn gwegian o dan bwysau ychwanegol a achosir gan Covid.

 

“Mae targedau’n parhau i gael eu methu. Erbyn hyn, amseroedd aros yw’r gwaethaf y buont erioed. Ac y tu ôl i’r ffigurau hyn mae pobl go iawn – cleifion – mewn poen neu o dan straen annioddefol yn aros yn rhy hir am driniaeth neu ddiagnosis.

 

“Er bod croeso i unrhyw arian ychwanegol, ychydig iawn o eglurder sydd ar sut y bydd y £ 551m yn cael ei ddefnyddio. A law yn llaw ag unrhyw gynllun tymor byr i ddelio â’r sefyllfa sy’n datblygu wrth inni fynd i’r gaeaf, mae angen i ni weld gan y Llywodraeth gynllun ôl-Covid tymor hir i fynd i’r afael ag amseroedd aros hir, blaenoriaethu gwasanaethau fel diagnostig a thriniaeth canser, a mynd ati i fuddsoddi yn ein GIG gyda’r arloesedd sydd ei angen.

 

“Ni allwn gael ein dal mewn cylch diddiwedd lle mae amseroedd aros yn gwaethygu a’r unig ateb y gall y Llywodraeth feddwl amdano yw darparu atebion tymor byr nad ydynt yn newid fawr ddim yn y tymor hir.

 

“Mae arnom ni ddyled i weithwyr iechyd a gofal i leddfu’r pwysau, eu had-dalu am eu hymrwymiad yn ein hawr o angen, a rhoi’r gefnogaeth sydd ei hangen arnyn nhw i wneud yr hyn maen nhw wedi’i hyfforddi i’w wneud.

Sioe Fach Môn yn llwyddiant ysgubol.

Heddiw, roedd Sioe Fach Môn yn cael ei gynnal ar Gae Sioe Mona.

O ganlyniad i’r pandemig nid oedd modd cynnal Sioe Môn fel yr arfer eleni. Mae’r sioe fel arfer yn denu miloedd o bobl yn flynyddol i safle’r sioe ym Mona. Eleni, penderfynodd griw’r sioe fynd ati i sefydlu Sioe Fach Môn.

Roedd y digwyddiad yn cynnwys dosbarthiadau cyfyngedig gan gynnwys cystadlaethau yn yr Adran Geffylau a’r Adran Dofednod, ynghyd a Sioe Gŵn heddiw, ac yna y Ceffylau Neidio yfory ar yr 11eg o Awst.

Aeth Rhun ap Iorwerth AS yno i weld y digwyddiad heddiw.

Dywedodd – “Roedd yn braf iawn cael mynd am dro i safle’r sioe heddiw i Sioe Fach Môn. Er yn Brimin ddipyn gwahanol i’r arfer roedd y bwrlwm a’r cystadlu yr un mor arbennig. Mae’n braf gweld pawb yn mwynhau a chael ychydig o normalrwydd unwaith eto wrth i bobl ddod yno o bob cwr o Fôn a thu hwnt i gystadlu.”

“Rwy’n falch iawn bod Sioe Fach Môn wedi bod yn llwyddiant aruthrol, a diolch i’r trefnwyr am baratoi’r digwyddiad i bawb. Gobeithio wir y cawn gynnal y sioe fel yr arfer flwyddyn nesaf, a llongyfarchiadau i bawb a fu’n fuddugol!”

CAMGYMERIAD ADOLYGIAD TAL Y GWASANAETH IECHYD YN “ERGYD” I WEITHWYR GIG AR GYFLOG ISEL

“Rhaid i Weinidogion Llafur anrhydeddu’r codiad cyflog gwreiddiol a gyhoeddwyd yn gyhoeddus” – Rhun ap Iorwerth AS

Mae Rhun ap Iorwerth AS wedi cyhuddo llywodraeth Lafur o gynnal adolygiad tal methiedig ar ôl iddyn nhw gyhoeddi ar gam y bydd y rhai ar gyflogau isaf yn y gwasanaeth iechyd Cymru yn cael codiad cyflog.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, yr wythnos diwethaf y byddai’r tâl cychwynnol i weithwyr iechyd Cymru yn codi i £10.18 yr awr ond heddiw fe gywirodd hynny i £9.50 yr awr – sy’n cyfateb i’r cyflog byw go iawn – a chynigiodd “ymddiheuriadau diffuant am unrhyw ddryswch”.

Dywedodd y Llefarydd Iechyd, Rhun ap Iorwerth AS, y byddai’r newyddion yn “ergyd go iawn” i’r gweithwyr ar y cyflog isaf yn y GIG.

Galwodd Mr ap Iorwerth ar Weinidogion Llafur i “fynd i’r afael â’r dryswch ar frys” ac i anrhydeddu’r codiad cyflog gwreiddiol, a gyhoeddwyd yn gyhoeddus fel cam cyntaf i wir werthfawrogi gweithlu’r GIG.

Dywedodd y Llefarydd Iechyd, Rhun ap Iorwerth AS,

“Dyma ergyd wirioneddol i’r gweithwyr ar y cyflog isaf yn y GIG. Yn ystod y pandemig mae’r gweithwyr hyn wedi mynd y tu hwnt i alwad dyletswydd trwy ddarparu gofal rhagorol ac mewn rhai achosion gwneud hynny heb offer amddiffyn personol digonol.

“Rhaid i Weinidogion fynd i’r afael ar frys â’r dryswch ynghylch yr adolygiad cyflog methiedig hwn ac anrhydeddu’r codiad cyflog gwreiddiol, a gyhoeddwyd yn gyhoeddus fel cam cyntaf i wir werthfawrogi gweithlu’r GIG.”

Wythnos Rhun – 19-23/7/21

Cyfweliad Dros Frecwast

Cefais gyfweliad ar Dros Frecwast BBC Radio Cymru i drafod cyhoeddiad Llywodraeth Cymru y bydd holl staff y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru yn cael codiad cyflog o 3%. ‘Da ni wedi gweld blwyddyn ar ôl blwyddyn o dorri cyflogau go iawn o fewn y gwasanaeth iechyd, ac mae angen rhyw fodd dod â lefelau’n ôl i beth roedden nhw.

Ymweliad Ffermydd

Cefais sgyrsiau efo Undebau Amaeth yr Ynys – cyfle i drafod pynciau llosg y byd amaeth efo’ aelodau’r Undebau yn fferm Trewyn a Fferm Tregynrig. Rhai o’r pwyntiau a gafodd eu trafod oedd NVZs, Broadband , TB ar Ynys Môn. Cafodd sgyrsiau am Baneli Solar a Porthladdoedd Rhydd eu trafod hefyd a byddaf yn gweithredu ar y sgyrsiau hyn.

Digwyddiad Marie Curie

Cadeiriais ddiugwyddiad ‘Dying Well in Wales Lecture & Discussion Series.’ i Marie Curie. Roedd Kings College London yno a cawsom ddiweddariad ar Raglen diwedd oes Marie Curie.

MônFM

Recordiais fy mwletin wythnosol sy’n cael ei ddarlledu ar MônFM yn wythnosol, bob nos Wener am 8yh – cofiwch diwnio mewn!

Cymhorthfa

Fel bob wythnos, cynhaliais fy nghymhorthfa er mwyn rhoi’r cyfle i bobl leisio’u problemau neu bryderon ac i mi gynnig datrysiad neu gymorth iddynt.

Etholwyr

Gyda chymorth fy nhîm, atebais lawer o e-byst a galwadau ffôn nifer o etholwyr drwy gydol yr wythnos.

Atgoffa

Mae’r haul wedi bod yn gwenu drwy gydol yr wythnos, ond mi wnes atogffa pobl ar y cyfryngau cymdeithasol i fwynhau Ynys Môn a Chymru yn ddiogel! Er fod y rheolau yn llacio yn Lloegr, mae rheolau yma yng Nghymru yn wahanol.

“Ddim yn ddigon da” nad yw 1 o bob 4 claf yn dechrau triniaeth ganser o fewn y 62 diwrnod targed

Ymateb Rhun ap Iorwerth i restrau aros y GIG, ac amseroedd aros canser

 

Wrth ymateb i’r ffigurau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru sy’n dangos bod 600,000 o gleifion ar restrau aros GIG Cymru, ac nad yw 1 o bob 4 claf yn dechrau triniaeth ganser o fewn y 62 diwrnod targed, dywedodd llefarydd ar ran Iechyd, Rhun ap Iorwerth AS,

 

“Tynnwyd sylw at faint o restrau aros sydd wedi tyfu yn ystod y pandemig, ond y gwir yw bod y rhain eisoes yn rhy uchel cyn y pandemig. Nid yw dychwelyd i ‘normal gyn-bandemig’ yn ddigon da.”

 

“Er mwyn gwella pethau, rhaid i Lywodraeth Llafur Cymru gyflwyno cynllun adfer cadarn, uchelgeisiol, sy’n rhoi GIG Cymru mewn gwell sefyllfa nag yr oeddem ar ddechrau’r pandemig. Rhaid i hyn gynnwys strategaeth gweithlu i ddenu a chadw gweithwyr iechyd a gofal.”

 

“Fel mater o frys, rhaid i’r cynllun flaenoriaethu diagnosis canser cynnar, gan ddod â’r rhai sydd heb gael diagnosis i’r system a darparu gofal effeithiol i’r cleifion hynny yng nghyfnodau diweddarach canser a fydd angen triniaethau mwy cymhleth.”

RHUN AP IORWERTH AS YN CAEL EI AIL-ETHOL YN GADEIRYDD Y GRWP TRAWS BLEIDIOL AR DDIGIDOL

Yng nghyfarfod cyntaf y Grŵp Trawsbleidiol ar Ddigidol yn y chweched Senedd yr wythnos diwethaf, ail-etholwyd Rhun ap Iorwerth AS yn Gadeirydd gydag M-Sparc yn cael eu hailethol yn ysgrifenyddiaeth y grŵp.

 

Mynychwyd y cyfarfod gan Aelodau o’r Senedd o bob plaid ynghyd â sefydliadau eraill o’r sector digidol, a manteisiodd M-SParc ar y cyfle i lansio’r clwstwr Agri-Tech yn swyddogol yn y fforwm ledled Cymru. Sefydlwyd y Grŵp Trawsbleidiol i sicrhau bod y genedl mewn sefyllfa dda i elwa ar gyfleoedd y sector digidol. Mae’r Clwstwr AgriTech yn hyrwyddo cydweithredu ac arloesi mewn sector twf uchel gyda buddion economaidd i’r rhanbarth.

 

Yn 2020 buddsoddodd y DU £24 Miliwn mewn prosiectau AgriTech, gan arwain at lawer o ddatblygiadau technolegol cyffrous yn y sector amaethyddol, a bydd lansiad y Clwstwr AgriTech yn sicrhau fod gogledd Cymru yn gallu elwa ar hyn, gan helpu’r sector i dyfu yn y rhanbarth.

 

Dywedodd Rhun ap Iorwerth AS:

“Rwy’n falch iawn o gael fy ailethol yn Gadeirydd y grŵp Trawsbleidiol ar Ddigidol. Rwy’n awyddus i sicrhau bod Cymru mewn sefyllfa dda i elwa’n gymdeithasol ac yn economaidd o’r sector, ac mae’r Grŵp Trawsbleidiol yn rhoi cyfle i’r rhai sy’n arloesi yn y sector a’r rhai sydd â diddordeb mewn gyrru’r sector ymlaen i ddod at ei gilydd i drafod a rhannu syniadau”

 

Dywedodd Gyfarwyddwr Parc Gwyddoniaeth Menai Pryderi ap Rhisiart:

“Mae cael ein hailethol yn Ysgrifenyddiaeth y Grŵp Trawsbleidiol dros Ddigidol yng Nghymru yn gyfle cyffrous iawn i M-SParc fod yn rhan o helpu i symud yr agenda ddigidol ymlaen yng Nghymru, gan gydweithio â swyddogion etholedig ac ystod eang o arbenigwyr ar flaen y gad yn y maes hwn. “

“Rydym yn ymwneud â llawer o grwpiau a phrosiectau yn y sector hwn, ac yn teimlo bod ‘mudiad’ yn datblygu y gallwn ni yng ngogledd Cymru ei arwain o’r tu blaen. Mae cyfleoedd clir ym maes Digidol yng Nghymru ar draws ystod o sectorau ond mae yna heriau i’w goresgyn hefyd, ac mae hyn yn rhoi llwyfan inni drafod yr heriau hynny a’r ffordd orau o adeiladu ar y cyfleoedd.”

 

Ychwanegodd Rhun ap Iorwerth AS:

“Fe wnes i fwynhau clywed am y prosiect clwstwr AgriTech a’i nodau yn fawr – dyma’r union fath o weithio cydweithredol sydd ei angen arnom i sicrhau bod y sector yn tyfu yma yng ngogledd Cymru, ac rwy’n gyffrous i’w weld yn datblygu. “

Wythnos Rhun – 12-16/7/21

DIWEDDARIAD COVID-19

Ymatebais i ddiweddariad Covid-19 y Llywodraeth. Ar y cyfan roeddwn yn falch fod y Llywodraeth wedi cytuno efo fy ngalwadau i gadw masgiau yn rhan o’r rheolau. Ond galwais am eglurder ar y mesur fydd Llywodraeth Cymru’n ei ddefnyddio pan ddaw’n amser i gadarnhau’r llacio ar 7fed Awst.

Isadeiledd Rheoli Ffiniau

Gofynnais i Lywodraeth Cymru am ddatganiad ar frys am y datblygiadau ym mhorthladd Caergybi – rydan ni’n gwybod rŵan bod yr HMRC wedi prynu truck stop Roadking, lle mae pobl yn mynd i fod yn colli eu swyddi – a dw i wedi cael digon ar y diffyg tryloywder a chyfathrebu gan HMRC. Rwy’n clywed o bosib fod Llywodraeth Cymru yn symud eu datblygiad nhw o Barc Cybi i mewn i ddatblygiad Roadking. Mae cymuned Caergybi a phobl Ynys Môn angen gwybod beth sydd yn digwydd ar fyrder.

GTB – Digidol

Cefais fy ail ethol yn gadeirydd ar y Grŵp Traws Bleidiol ar Ddigidol yng Nghymru. Ail-etholwyd Parc Gwyddoniaeth Menai yn Ysgrifenyddiaeth ar y grŵp a manteisiodd ar y cyfle i lansio AgriTech sef y defnydd o dechnoleg ac arloesedd technolegol i wella effeithlonrwydd ac allbwn prosesau amaethyddol. Hynny yw, cymhwyso technoleg i wella pob elfen o’r prosesau ffermio a thyfu. 

Iechyd

Cefais gyfarfod efo’r dirprwy weinidog iechyd meddwl i drafod gweledigaeth Plaid Cymru o sefydlu hybiau iechyd meddwl i bobl ifanc ar draws Cymru. Cawsom hefyd gyfarfod cyntaf y Pwyllgor Iechyd yn y 6ed Senedd yr wythnos hon.

Colli Swyddi RAF y Fali

Siaradais ar Radio Cymru i drafod fy mhryder o glywed bod 70 o swyddi dan risg o’u colli yn ôl Undeb Unite ar safle’r llu awyr brenhinol yn y Fali.

Byddaf yn ysgrifennu ar frys at Y Weinyddiaeth Amddiffyn am fwy o wybodaeth am eu hymrwymiad nhw i’r staff fyddai’n cael eu heffeithio.

Cyfarfodydd

Cefais nifer o gyfarfodydd yn ystod yr wythnos gan gynnwys cyfarfod efo MônCF, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cerebral Palsy Cymru, NFU Cymru ac FSB ar fusnesau bach.

Facebook Live

Nos Lun arall a sesiwn Facebook Live arall. Sesiwn byrrach yr wythnos hon, ond braf oedd cael dal fyny ag etholwyr unwaith eto’r wythnos hon i drafod materion sy’n codi ynghylch y pandemig neu unrhyw fater arall.

MônFM

Recordiais fy mwletin wythnosol sy’n cael ei ddarlledu ar MônFM yn wythnosol, bob nos Wener am 8yh – cofiwch diwnio mewn!

Cymhorthfa

Fel bob wythnos, cynhaliais fy nghymhorthfa er mwyn rhoi’r cyfle i bobl leisio’u problemau neu bryderon ac i mi gynnig datrysiad neu gymorth iddynt.

Etholwyr

Gyda chymorth fy nhîm, atebais lawer o e-byst a galwadau ffôn nifer o etholwyr drwy gydol yr wythnos.