Mae AC Ynys Môn yn ceisio sicrwydd ynghylch hawliau gweithwyr a rhagolygon swyddi ar gyfer morwyr lleol.

Bydd Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Ynys Môn Rhun ap Iorwerth AC yn ysgrifennu at Stena i ofyn am sicrwydd ynghylch hawliau gweithwyr, ac yn holi a fydd swyddi’n cael eu gwarchod yng ngoleuni dyfodiad y llong Stena newydd, Estrid, i Borthladd Caergybi.

Codwyd pryderon gyda’r AC bod y llong newydd wedi’i newid o gofrestriad Cymraeg i gofrestriad Cyprus – ac yn ôl pob tebyg fod hynny yn cael ei yrru gan awydd i weld y llong yn parhau i fod wedi’i chofrestru yn yr UE – gydag aelodau o griw’r llong yn ofni y gallai’r newid danseilio hawliau gweithwyr yn y tymor hir ac yn effeithio ar bolisi hirsefydlog Stena o recriwtio morwyr yn lleol.

Dywedodd Mr ap Iorwerth ei fod yn falch bod Llywodraeth Cymru wedi gallu cefnogi Stena Line gyda nifer o fuddsoddiadau yng Nghaergybi, ond fe apeliodd atynt i sicrhau eu bod, wrth ddarparu cefnogaeth, yn gallu dylanwadu ar gyflogwyr lleol pwysig fel Stena hefyd.

Dywedodd AC Plaid Cymru:
“Gofynnais a oedd y Llywodraeth yn ymwybodol o benderfyniad Stena i ail-gofrestru’r fferi newydd sbon o Gaergybi-i-Ddulyn, Estrid. Mae’n wych gweld buddsoddiad yn y llong newydd hardd yma, ond rwy’n cael fy mhoeni gan y ffaith na fydd ei chofrestriad yn un Cymreig, ond yn hytrach wedi cael ei chofrestru o dan faber Cyprus tra roedd hi yn China yn ddiweddar. Mae awgrym ei fod yn cael ei yrru gan awydd i aros wedi’i gofrestru gyda’r UE

“Rwyf wedi cwrdd ag aelodau o griw’r llong, sydd o ganlyniad, ddim yn talu cyfraniadau yswiriant gwladol y DU yn uniongyrchol a mae nhw’n poeni am oblygiadau hynny. Mae ganddyn nhw bryderon fwy hirdymor hefyd y gallai fod yn llethr llithrig tuag at danseilio hawliau gweithwyr a thanseilio polisi cyfredol Stena, sy’n hanfodol ar Ynys Môn, o recriwtio’n lleol yn hytrach nag yn rhyngwladol.

“Felly, yn ogystal â darparu datganiad rwyf wedi gofyn i’r Llywodraeth ysgrifennu at Stena, fel yr wyf innau yn ei wneud, i ofyn am sicrwydd y bydd hawliau a swyddi gweithwyr yn cael eu gwarchod, ac wrth wneud hynny, bod Llywodraeth Cymru yn defnyddio ei dylanwad fel rhan-gyllidwyr ar amryw o brosiectau Stena.

Ymatebodd Gweinidog Llywodraeth Cymru, Rebecca Evans:
“Cefais gyfarfod yn ddiweddar ag Undeb Cenedlaethol y Gweithwyr Rheilffyrdd, Morwrol a Thrafnidiaeth i drafod yr union fater hwn, er nad oedd yn benodol ynghlyn a Stena Line; roedd yn fwy yng nghyd-destun yr hyn y gallwn ei wneud i gefnogi morwyr o Gymru sy’n gweithio ym mhob math o rannau o’r diwydiant morio.

“Y pryderon a godwyd yno oedd pan fydd cwmnïau’n manteisio ar amrywiol gyfleoedd sydd ar eu cyfer yn gyfreithiol, yna mae’n golygu y gall rhai gweithwyr o Gymru gael eu prisio allan ac y gall gweithwyr o fannau eraill yn y byd yn cael taliad gwael a fedr arwain at hawliau cyflogaeth gwael hefyd.

“Rwy’n cydnabod rhai o’r pryderon rydych chi wedi’u disgrifio yn fawr iawn, a byddwn yn hapus i ofyn i’r Gweinidog Trafnidiaeth roi diweddariad ar agwedd Llywodraeth Cymru tuag at hynny, a rhannu syniadau ar y cyfleoedd a allai weithredu at newid y gyfraith, er y byddai’n rhaid, yn fy marn i, i hynny gael ei wneud yn y DU. ”

Mae Llafur “wedi gadael ein GIG i lawr” yn ôl Plaid Cymru, gan fod amseroedd aros yn yr Uned ddamweiniau ac Achosion brys ar eu gwaethaf erioed.

Mae Plaid Cymru yn addo trawsnewid GIG Cymru pan fyddant mewn Llywodraeth yn 2021

Mae Plaid Cymru wedi dweud bod Llafur yn methu’r GIG yng Nghymru gan fod ffigurau a gyhoeddwyd heddiw yn dangos mai amseroedd aros yn yr Uned ddamweiniau ac achosion brys ym mis Rhagfyr oedd y rhai gwaethaf a gofnodwyd erioed.

Dywedodd Plaid Cymru y byddent yn trawsnewid GIG Cymru ac yn taclo amseroedd aros pe byddent yn cael eu hethol i Lywodraethu yn 2021.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth AC, Gweinidog Iechyd Cysgodol Plaid Cymru, fod Llafur wedi methu â “buddsoddi’n ddigonol mewn hyfforddi a recriwtio meddygon” ac wedi methu â chreu cynllun tymor hir i “ariannu” gwasanaethau ataliol yn llwyddiannus.

Dywedodd Mr ap Iorwerth fod llawer o’r problemau hefyd yn ganlyniad i fethu â delio â phroblemau rheoli mewn Byrddau Iechyd a thrwy gau Ysbytai Cymunedol a gwelyau’r GIG.

Dywedodd Gweinidog Iechyd Cysgodol Plaid Cymru fod perfformiad Llywodraeth Lafur Cymru “yn gyson waeth na’r Torïaid yn Lloegr” a bod cleifion yn dioddef o ganlyniad i hynny.

Gan ychwanegu bod “cleifion yn haeddu gwell”, dywedodd Mr ap Iorwerth y byddai Plaid Cymru yn gwybod “sut i redeg GIG Cymru” ac y byddai’n “trawsnewid” GIG Cymru ac yn gwella “safonau proffesiynol” rheolaeth y GIG.

Dywedodd AC Plaid Cymru a Gweinidog Iechyd Cysgodol, Rhun ap Iorwerth:

“Mae’r gaeaf yn digwydd bob blwyddyn ond heb unrhyw gapasiti sbâr yn GIG Cymru, mae perfformiad blynyddol yn gwaethygu o dan y Llywodraeth Lafur Cymreig hon. Bob blwyddyn, rydyn ni’n cael esgus gwahanol ynglŷn â pham y tro hwn mae’r perfformiad gwael yn ‘ddigynsail’ neu’n ‘eithafol’. Mae’r esgusodion yn newid, ond dydi’r dirywiad mewn perfformiad ddim.

“Mae Llafur wedi methu ein GIG. Maent wedi methu â buddsoddi’n ddigonol mewn hyfforddi a recriwtio meddygon. Maent wedi methu â chael cynllun tymor hir sy’n ariannu gwasanaethau iechyd ataliol yn iawn. Maent wedi methu â delio â phroblemau rheoli wrth fethu byrddau iechyd. Ac maen nhw wedi gadael y rhai mwyaf agored i niwed i lawr trwy gau ysbytai cymunedol a gwelyau GIG.

“Canlyniad y methiant hwnnw yw’r amseroedd aros yn ‘A&E’ hiraf mewn dros ddegawd a pherfformiad sy’n gyson waeth na’r Torïaid yn Lloegr. Y cleifion sy’n dioddef o ganlyniad. Nid yw’n ddigon da.

“Mae cleifion yn haeddu gwell. Mae angen Llywodraeth newydd ar Gymru. Un sy’n gwybod sut i redeg y GIG, ac a fydd yn gwella safonau proffesiynol ein rheolaeth GIG. Bydd Plaid Cymru yn trawsnewid GIG Cymru. ”

Mae rhaid i Drafnidiaeth Cymru ymrwymo i ymgynghori â chymunedau yn well cyn gwneud penderfyniadau, meddai Rhun ap Iorwerth AC

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi newid amseroedd trên mewn gorsafoedd llai yn Ynys Môn heb ymgynghori’n ddigonol hefo’r cymunedau sydd wedi cael eu heffeithio.

Mae’r newidiadau diweddar i’r amserlen yn golygu bod llai o wasanaethau’n cael eu rhedeg i orsafoedd llai ar yr ynys, sy’n codi problemau i’r defnyddwyr.

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi gwneud newidiadau amgen ers derbyn cwynion, ond mae’r trenau diwedd dydd dal yn bryder i’r AC Rhun ap Iorwerth, sydd wedi weithredu ar y fater yma yn diweddar er mwyn sicrhau bod gwasanaeth gwell yn cyrraedd gorsafoedd bach yr ynys.

Wrth gwestiynu’r Gweinidog Economi, Ken Skates, wythnos yma dywedodd Mr ap Iorwerth:

“Mi wnaeth nifer o etholwyr gysylltu efo fi yn dilyn newidiadau amserlenni yn siomedig bod gwasanaethau i orsafoedd llai Môn—Fali, Rhosneigr, Tŷ Croes, Bodorgan a Llanfairpwll—wedi cael eu lleihau. Oes, mae eisiau gwasanaethau cyflym, ond mae angen gwasanaethu ein cymunedau ni hefyd.

“Dwi yn falch bod Trafnidiaeth Cymru wedi dod yn ôl ataf i rŵan i ddweud bod yna newidiadau wedi cael eu gwneud i amserlenni sydd yn bodloni nifer o’r cwynion a gafodd eu gwneud. Wedi dweud hynny, mae yna sawl bryder o hyd ynglŷn ag argaeledd trenau i orsafoedd llai ar ddiwedd y diwrnod ysgol ac yn y blaen.

“Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyfaddef i mi, ‘na wnaethon ni ddim efallai ymgynghori digon efo’r cymunedau wrth wneud y penderfyniadau’, a dwi’n meddwl bod y pryderon eraill yma ynglŷn â threnau diwedd y dydd yn enghraifft arall o rywbeth fyddai wedi cael ei fflagio i fyny pe bai ymgynghori iawn wedi cael ei wneud.

Cytunodd yr AC Ken Skates bod angen ymgynghori’n iawn â chymunedau a dywedodd:

“Newid amserlen mis Rhagfyr oedd y newid mwyaf i’r gwasanaethau ers dros dri degawd. Mae hyn wedi bod o fudd i rai defnyddwyr rheilffyrdd, ond mae gwasanaethau eraill wedi cael eu heffeithio yn anffodus. Mae Trafnidiaeth Cymru wedi ceisio cyflwyno mesurau amgen i ddatrys y sefyllfaoedd ble mae gwasanaethau wedi’u heffeithio, ac yn adolygu posibiliadau pellach i ddiwygio amserlen fel rhan o newid amserlen mis Mai.

“Mae ymgynghori’n briodol yn rhywbeth rydw i wedi’i godi gyda Thrafnidiaeth Cymru wrth inni agosáu at newid amserlen mis Mai. Rwy’n credu ei bod yn hanfodol bod grwpiau rhanddeiliaid a chymunedau’n cael gwybod ymhell cyn y newidiadau arfaethedig fel y gallent gael rhywfaint o fewnbwn i weld a yw’r newidiadau’n fuddiol neu beidio.

Cysylltwch â Thrafnidiaeth Cymru trwy e-bost: customer.relations@tfwrail.wales neu ffôn: 0333 3211 202.

Rhun ap Iorwerth yn cefnogi Clwb Hwylio Ynys Môn gan obeithio hwylio i ennill y wobr fawr

Mae clwb hwylio o Fôn a enwebwyd am wobr i’r DU cyfan am ei chyflawniad eithriadol, wedi derbyn cefnogaeth Rhun ap Iorwerth, Aelod Cynulliad Ynys Môn, a dyma’r unig glwb o Gymry a enwebwyd ar gyfer y wobr fawreddog.

Mae Clwb Hwylio Brenhinol Môn ym Miwmares wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr clwb y flwyddyn, Cymdeithas Hwylio Frenhinol 2020 a dyma’r unig glwb allan o’r 10 i gyrraedd y rownd derfynol, sydd yn dod o Gymru.

Mae gwobr flynyddol Clwb Hwylio’r flwyddyn yr RYA yn cydnabod llwyddiant ysgubol clybiau morio ledled y DU ac yn hyrwyddo’r gwaith caled a’r ymroddiad sy’n mynd i redeg clwb llwyddiannus.

Ar ôl ymweld â’r clwb yn ddiweddar, dywedodd AC Plaid Cymru dros Ynys Môn, Mr ap Iorwerth:

“Mwynheais ymweld â chlwb Hwylio Brenhinol Môn ym Miwmares yn ddiweddar i ddathlu eu henwebiad ar gyfer Clwb y Flwyddyn 2020 i’r Gymdeithas Hwylio Frenhinol – yr unig glwb yng Nghymru sydd wedi gwneud y rhestr fer, sy’n llwyddiant ysgubol!

“Rwy’n gobeithio bydd Ynys Môn yn cefnogi ac yn pleidleisio dros y clwb hwn i ennill y wobr fawreddog yma. Mae’n glwb sy’n rhoi cymaint i bawb sy’n aelodau, felly gobeithio y gall pawb ddod at ei gilydd a phleidleisio i gefnogi’r clwb yma am y wobr hon, a braf fyddai cael parti i ddathlu’r fuddugoliaeth!

“Rwy’n dymuno’r gorau i Glwb Hwylio Brenhinol Môn ym Miwmares ac yn gobeithio y byddan nhw’n cael llawer o bleidleisiau gan drigolion Ynys Môn cyn y dyddiad cau ar Ionawr 27ain. Edrychaf ymlaen at ymweld â hwy eto yn fuan iawn. ”

Gall pobl bleidleisio dros Glwb Hwylio Brenhinol Ynys Môn i fod yn glwb RYA y flwyddyn 2020 ar-lein drwy wefan yr RYA – www.rya.org.uk. Mae’r pleidleisio’n cau dydd Llun 27 Ionawr 9am.

Mae Rhun ap Iorwerth yn ysgrifennu at Chwaraeon Cymru ynghylch cyllid ar gyfer caeau 3G Ynys Môn

‼️Ysgrifennais at Chwaraeon Cymru heddiw ynglŷn â’r angen am gaeau 3G ychwanegol ar Ynys Môn.‬

Ar ôl fy ngwestiwn i Lywodraeth Cymru wythnos diwethaf ar y fater yma, rydw i heddiw wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr Chwaraeon Cymru i geisio trefnu cyfarfod ynglŷn â pa cefnogaeth sydd ar gael i’r prosiect o gael caeau 3G yn Amlwch a Chaergybi.

👇Gwyliwch y fideo isod am ragor o wybodaeth!

Rhun ap Iorwerth yn annog Llywodraeth Cymru i gefnogi cynlluniau ar gyfer caeau pêl-droed 3G newydd ar Ynys Môn

Mae gwir angen caeau 3G newydd mewn dwy o gymunedau mwyaf Ynys Môn yn ôl Rhun ap Iorwerth, Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Ynys Môn, sydd wedi gofyn am ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gefnogi prosiectau i ddatblygu cyfleusterau cae 3G newydd yn Amlwch a Chaergybi.

Buddsoddwyd mewn 77 o gaeau 3G newydd ledled Cymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf oherwydd cyllid Llywodraeth Cymru, gyda’r targed o gyrraedd 100 o gaeau erbyn 2024, ond mae Rhun ap Iorwerth AC Ynys Môn wedi mynnu bod angen mwy o fuddsoddiad, a bod angen gweld datblygiadau pellach yng nghyfleusterau 3G mewn dwy o’i threfi mwyaf.

Wrth gwestiynu Llywodraeth Cymru heddiw, dywedodd Mr ap Iorwerth:

“dwi am eich annog chi i fuddsoddi ymhellach ac i fuddsoddi’n benodol yn Ynys Môn. Gan gyfeirio at y cwestiwn blaenorol ynglŷn â phêl-droed rhyngwladol, fydd yna ddim pêl-droed rhyngwladol heb bêl-droed llwyddiannus yn ein pentrefi a’n trefi ni ym mhob cwr o Gymru. Dwi’n edrych ymlaen at ddilyn tîm Cymru draw i Azerbaijan yn nes ymlaen eleni, ond fyddwn ni ddim yn gallu gwneud hynny mewn blynyddoedd i ddod heb fuddsoddi yn y grass roots fel petai.

“Mae yna gae 3G bendigedig yn Llangefni, mae yna fuddsoddiad yn mynd i fod mewn uwchraddio adnoddau ym Mhorthaethwy. Mae gwirioneddol angen caeau 3G newydd yng Nghaergybi ac yn Amlwch. Dwi wedi cynnal cyfarfodydd yn barod efo aelodau o’r cymunedau hynny sy’n barod i wneud beth bynnag sydd ei angen i ddod â’r buddsoddiad i mewn.

“Mae’r cyngor sir â chynllun dros y blynyddoedd nesaf o wneud buddsoddiad, ond mae angen y buddsoddiad rŵan. Gaf i ofyn am ymrwymiad gan y Llywodraeth i weithio efo fi ac eraill a’r cyngor sir a grwpiau cymunedol, cwmnïau budd cymunedol, yn Ynys Môn i wneud yn siŵr ein bod ni’n gallu chwilio am bob ffordd i dynnu’r arian i mewn i ddod â’r adnoddau yma sy’n hanfodol, nid dim ond ar gyfer dyfodol y gêm brydferth ond ar gyfer ein hiechyd ni fel cenedl?”

Ymatebodd Gweinidog Llywodraeth Cymru, Dafydd Elis-Thomas, gan ychwanegu:

“Yn naturiol, rydw i’n mynd i gytuno efo hynny. Ces i’r cyfle i agor maes newydd ym Mharc Eirias yn y sir dwi’n byw ynddi, a dwi’n gwybod pa mor bwysig ydy’r adnodd yma ar gyfer pob math o chwaraeon lle mae’r meysydd yma’n addas.

“Felly, beth wnaf i ydy cyfleu’r hyn sydd wedi’i ddweud yma heddiw i Chwaraeon Cymru a gofyn am adroddiad pellach ar y cynnydd y maen nhw’n ei wneud yn Ynys Môn yn arbennig.”

Ni roddwyd unrhyw sicrwydd i Gymru ynghylch cyllid strwythurol ar ôl Brexit gan Lywodraeth y DU

Mae Cymru wedi elwa o dros £4b o Ariannu Strwythurol Ewropeaidd gan yr Undeb Ewropeaidd ers 2000, ond pythefnos yn unig cyn ymadawiad DU o’r UE ar Ionawr 31ain, mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth, wedi dysgu nad yw Llywodraeth y DU wedi rhoi sicrwydd ynghylch unrhyw agwedd ar gronfa newydd arfaethedig i ddisodli’r arian a gollwyd trwy adael yr UE.

I ddechrau, addawodd Llywodraeth Geidwadol y DU ymgynghoriad llawn ar fanylion y Gronfa Ffyniant a Rennir – un a ddyfeisiwyd er mwyn disodli cronfeydd yr EU y byddai’r DU yn colli’u mynediad atynt o ganlyniad i Brexit – a bwriedir ei chyhoeddi gan weinidogion y DU cyn diwedd 2018, ond eto wrth i ymadawiad y DU o’r UE agosáu, nid oes manylion am y gronfa arfaethedig, ac nid yw’r ymgynghoriad wedi digwydd.

Heddiw, fe wnaeth Rhun ap Iorwerth, Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru, bwyso ar Brif Weinidog Llywodraeth Cymru, Mark Drakeford, am unrhyw fanylion ynglŷn â’r gronfa newydd, a gofynnodd pa sicrwydd a roddwyd i Lywodraeth Cymru am y gronfa gan Lywodraeth y DU.

Wrth gwestiynu’r Prif Weinidog, dywedodd Mr ap Iorwerth:

“rydyn ni yn symud tuag at fywyd y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd rŵan, a rydyn ni’n gorfod edrych ar warchod buddiannau Cymru yn y cyd destun newydd hwnnw, a rydyn ni i gyd yn gytûn nad dim ond faint o arian ddaw yn lle arian yr Undeb Ewropeaidd sy’n bwysig, ond sut mae’r arian hwnnw yn cael ei wario.

“Rydych chi’n sôn yn y fan yna am yr hyblygrwydd newydd a allai ddod mewn rhai meysydd. Pa sicrwydd ydych chi wedi’i gael hyd yma a pha fygythiadau ydych chi wedi sylwi arnyn nhw hyd yma ar yr egwyddor hwnnw y dylai blaenoriaethau gael eu gosod a phenderfyniadau gwariant gael eu gwneud yng Nghymru dan y gronfa newydd?”

Ymatebodd y Prif Weinidog Mark Drakeford trwy ddweud:

“Dŷn ni ddim wedi cael sicrwydd o gwbl am unrhyw agwedd o’r gronfa newydd, a does dim manylion ym maniffesto’r parti Ceidwadol, a dŷn ni ddim wedi clywed dim byd eto gan y Llywodraeth newydd. Dyna pam y dywedais i mae’n hollol bwysig i’r Llywodraeth newydd gyhoeddi’r manylion a siarad gyda ni am y manylion.

“Bydd yn rhaid i ni yma yng Nghymru—ac nid jest yn y Llywodraeth, ond gyda phob un sydd wedi bod yn rhan mor bwysig yn y ffordd rydym ni wedi gwario’r arian sydd wedi bod gyda ni o dan yr Undeb Ewropeaidd—fod yn glir am beth yw awgrymiadau’r Llywodraeth newydd, i roi sicrwydd i ni am yr egwyddorion rydym ni wedi sôn amdanynt heddiw, a chydweithio gyda ni i gynllunio cynllun effeithiol am y dyfodol.”

“Stopiwch, adroddwch, siaradwch: Byddwch yn #scamaware” meddai’r AC Rhun ap Iorwerth a Chyngor Dinasyddion Cymru

Mae Cyngor Dinasyddion Cymru wedi canfod tua 60% o bobl wedi bod mewn cysylltiad â sgamwyr yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Dim ond 44% o’r rhai a dargedwyd a siaradodd ag unrhyw un am y mater, sy’n codi pryder.

O dan y slogan “Stopiwch, adroddwch, siaradwch: Byddwch yn #scamaware” y mae Cyngor Dinasyddion Cymru a’r AC Rhun ap Iorwerth yn annog pobl i gefnogi eraill a siarad am eu profiadau eu hunain, yn enwedig bobl bregus yn ystod cyfnod y Nadolig.

O’r holl sgamiau a hysbyswyd gwasanaeth Cyngor Dinasyddion Cymru amdanynt yn ystod y flwyddyn diwethaf, defnyddiodd mwy na hanner y sgamwyr ddulliau all-lein sefydledig. Mae tactegau clasurol y sgamwyr yn cynnwys gwerthu digymell ar stepen ddrws, galwadau a phost diwahoddiad, a chollodd bobl bron i £3,000 ar gyfartaledd.

Mae’r twyllwyr sy’n defnyddio’r dulliau hyn yn tueddu i dargedu pobl hŷn, mwy bregus ac agored i niwed, yn llethol.

Dywedodd Rebecca Wooley, Cyfarwyddwr Cyngor Dinasyddion Cymru:

“’Stopiwch, adroddwch, siaradwch: Byddwch yn #scamaware’ yw ein neges i ddefnyddwyr dros gyfnod y Nadolig hwn.

“Rydym yn gweld nad oes llawer o bobl sydd wedi dod i gysylltiad â’r sgamwyr wedi codi llais am y mater.

“Weithiau gall pobl deimlo cywilydd a’n ffôl wrth adrodd eu profiadau, ond yn anffodus golyga hyn bod y sgamwyr yn dianc heb gosb.”

“Mewn gwirionedd, gall unrhyw un ohonom gael ein targedu â sgam oherwydd lwc ddrwg. Gobeithiwn y bydd yr ymgyrch hon yn annog pobl i rannu eu straeon a gwrando ar ein awgrymiadau i atal sgamwyr rhag eu twyllo am eu harian.”

Dywedodd Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Ynys Môn Rhun ap Iorwerth:

“Mae’r Nadolig fel arfer yn amser i ddathlu. Fodd bynnag, i rai, gall sgamiau wir ddifetha tymor yr ŵyl.

“Dyma pam rwy’n cydweithio â Cyngor Dinasyddion Cymru i annog pobl nid yn unig i fod yn wyliadwrus o sgamiau, ond os ydynt yn dod i gysylltiad â nhw, dylent adrodd y profiad er mwyn rhybuddio eraill.

“Os ydych chi’n ansicr ynghylch sgam posib, gwiriwch bob amser.”

Os ydych chi’n poeni eich bod chi neu rhywun rydych chi’n eu hadnabod wedi dioddef sgam, cysylltwch â gwasanaeth defnyddwyr Cyngor Dinasyddion ar 03454 04 05 06 neu 03454 04 05 05 (Cymraeg).