Rhun ap Iorwerth yn cefnogi Clwb Hwylio Ynys Môn gan obeithio hwylio i ennill y wobr fawr

Mae clwb hwylio o Fôn a enwebwyd am wobr i’r DU cyfan am ei chyflawniad eithriadol, wedi derbyn cefnogaeth Rhun ap Iorwerth, Aelod Cynulliad Ynys Môn, a dyma’r unig glwb o Gymry a enwebwyd ar gyfer y wobr fawreddog.

Mae Clwb Hwylio Brenhinol Môn ym Miwmares wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr clwb y flwyddyn, Cymdeithas Hwylio Frenhinol 2020 a dyma’r unig glwb allan o’r 10 i gyrraedd y rownd derfynol, sydd yn dod o Gymru.

Mae gwobr flynyddol Clwb Hwylio’r flwyddyn yr RYA yn cydnabod llwyddiant ysgubol clybiau morio ledled y DU ac yn hyrwyddo’r gwaith caled a’r ymroddiad sy’n mynd i redeg clwb llwyddiannus.

Ar ôl ymweld â’r clwb yn ddiweddar, dywedodd AC Plaid Cymru dros Ynys Môn, Mr ap Iorwerth:

“Mwynheais ymweld â chlwb Hwylio Brenhinol Môn ym Miwmares yn ddiweddar i ddathlu eu henwebiad ar gyfer Clwb y Flwyddyn 2020 i’r Gymdeithas Hwylio Frenhinol – yr unig glwb yng Nghymru sydd wedi gwneud y rhestr fer, sy’n llwyddiant ysgubol!

“Rwy’n gobeithio bydd Ynys Môn yn cefnogi ac yn pleidleisio dros y clwb hwn i ennill y wobr fawreddog yma. Mae’n glwb sy’n rhoi cymaint i bawb sy’n aelodau, felly gobeithio y gall pawb ddod at ei gilydd a phleidleisio i gefnogi’r clwb yma am y wobr hon, a braf fyddai cael parti i ddathlu’r fuddugoliaeth!

“Rwy’n dymuno’r gorau i Glwb Hwylio Brenhinol Môn ym Miwmares ac yn gobeithio y byddan nhw’n cael llawer o bleidleisiau gan drigolion Ynys Môn cyn y dyddiad cau ar Ionawr 27ain. Edrychaf ymlaen at ymweld â hwy eto yn fuan iawn. ”

Gall pobl bleidleisio dros Glwb Hwylio Brenhinol Ynys Môn i fod yn glwb RYA y flwyddyn 2020 ar-lein drwy wefan yr RYA – www.rya.org.uk. Mae’r pleidleisio’n cau dydd Llun 27 Ionawr 9am.

Mae Rhun ap Iorwerth yn ysgrifennu at Chwaraeon Cymru ynghylch cyllid ar gyfer caeau 3G Ynys Môn

‼️Ysgrifennais at Chwaraeon Cymru heddiw ynglŷn â’r angen am gaeau 3G ychwanegol ar Ynys Môn.‬

Ar ôl fy ngwestiwn i Lywodraeth Cymru wythnos diwethaf ar y fater yma, rydw i heddiw wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr Chwaraeon Cymru i geisio trefnu cyfarfod ynglŷn â pa cefnogaeth sydd ar gael i’r prosiect o gael caeau 3G yn Amlwch a Chaergybi.

👇Gwyliwch y fideo isod am ragor o wybodaeth!

Aelod Cynulliad Llafur yn cael i gyhuddo o dorri rheolau ynglyn a gwasanaethau bysiau.

Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth wedi’i gyhuddo o dorri Cod y Gweinidog am iddo sianelu arian prin i’w etholaeth ei hun.

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth wedi cyhuddo Llafur o blygu rheolau’r Llywodraeth, ar ôl i’r Prif Weinidog gadarnhau bod Gweinidog Trafnidiaeth Llafur yn cael ei ymchwilio oherwydd honiadau ei fod wedi torri’r Cod Gweinidogol.

Datgelwyd bod y Gweinidog Trafnidiaeth, Ken Skates, wedi cyfeirio ei hun at y Prif Weinidog, yn dilyn honiadau iddo ymyrryd yn bersonol er mwyn sicrhau arian gan ei adran lywodraethol ei hun ar gyfer gwasanaethau bysiau yn ei etholaeth ei hun yn Ne Clwyd.

Dywedodd Mr ap Iorwerth, sy’n siarad dros Plaid Cymru ar Drafnidiaeth, fod y Llywodraeth Lafur ym Mae Caerdydd yn “mynd â Gogledd ‘Orllewin Cymru am reid”.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth, AC Plaid Cymru Ynys Ynys Môn a Gweinidog Cysgodol yr Economi a Chyllid:

“Mae ardaloedd fel Gwynedd ac Ynys Môn yn ysu am wasanaethau bws effeithiol. Er bod pawb angen buddsoddiad, cyhuddir y Llywodraeth Lafur hon o chwarae gyda’r rheolau er mwyn dargyfeirio arian i ardal sydd yn ffafriol i’r Gweinidog Trafnidiaeth.

“Gofynnais i’r Prif Weinidog heddiw a yw wedi gorffen ei ymchwiliad i weithredoedd Mr Skates, ond gwrthododd fy nghwestiwn fel petawn i yn anghywir. Mae hyn yn symbolaidd o weinyddiaeth hunanfodlon sydd wedi rhedeg allan o stêm yn llwyr, a sy’n cymryd ein cymunedau yn ganiataol.

“Mae gan bobl yr hawl i ddisgwyl tryloywder llawn o ran sut mae arian cyhoeddus yn cael ei wario, a disgwyl bod arian cyhoeddus yn cael ei wario’n deg ac yn gyfartal ym mhob rhan o Gymru.”

Rhun ap Iorwerth yn gweithio gyda grwpiau cymunedol ar yr weledigaeth o ddarparu caeau 3G ar Ynys Môn.

Gallai Caergybi ac Amlwch elwa o fuddsoddiad sylweddol mewn cyfleusterau chwaraeon drwy weithio mewn parteriaeth yn ôl Rhun ap Iorwerth AC, sydd wedi bod yn gweithio gyda grwpiau cymunedol o’r ddwy ardal i drafod cynlluniau ar gyfer seilwaith hamdden newydd.

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Ynys Môn wedi bod yn gweithio gyda grwpiau cymunedol yn Amlwch ers misoedd lawer i gefnogi eu cynlluniau ar gyfer cyfleusterau chwaraeon newydd yn yr ardal, a mae hefyd wedi bod yn gweithio gydag ymgyrchwyr yng Nghaergybi sy’n ceisio darganfod datrysiad i’r cae artiffisial yn Millbank, ar ôl i lifogydd arwain at broblemau sylweddol yno.

Gan ddod â grwpiau o’r ddwy gymuned at ei gilydd ar gyfer trafodaethau yr wythnos diwethaf, dywed Mr ap Iorwerth ei fod yn gobeithio y gall cydweithredu rhwng y ddwy gymuned, yn ogystal â gweithio gyda’r Cyngor Sir, arwain at fuddsoddiad unwaith-mewn-cenhedlaeth mewn seilwaith chwaraeon ar gyfer yr ardal.

Dywedodd AC Plaid Cymru dros Ynys Môn Rhun ap Iorwerth:

“Rwy’n teimlo’n gryf iawn, iawn bod angen i ni fod yn buddsoddi mewn seilwaith ar gyfer chwaraeon yma ar Ynys Môn. Mae’r cae artiffisial yng Nghaergybi yn wynebu rhai problemau, felly rwy’n credu mai rwan ydi’r amser i weld cae 3G maint llawn yn cael ei ddatblygu yng Nghaergybi, ac rydw i hefyd yn cefnogi cae 3G newydd yn Amlwch hefyd. Mae’r cyfleuster yn Llangefni yn ased gwych, ac mae croeso mawr i fuddsoddi ym Mhorthaethwy hefyd – mae angen cyfleusterau fel hwn ar hyd a lled yr ynys!

“Rwyf wedi bod yn gweithio gyda grwpiau cymunedol yng Nghaergybi ac Amlwch yn cynnig fy nghefnogaeth i geisio gwneud i hyn ddigwydd, a’r wythnos diwethaf cefais gyfarfod cynhyrchiol iawn gyda grwpiau o’r ddwy ardal i weld sut y gallwn weithio gyda’n gilydd i gyflawni’r buddsoddiad trawsnewidiol hwn.

“Fe wnaethon ni drafod sut i weithio gyda’n gilydd i sicrhau buddsoddiad ar gyfer y ddau gae. Ers blynyddoedd mae’r Cyngor yn cael llai a llai o arian, felly ni allwn ofyn iddynt am arian, ond gobeithiaf weithio gyda nhw ar weledigaeth ar gyfer buddsoddiad unwaith-mewn-cenhedlaeth mewn cyfleusterau chwaraeon ar yr ynys.

“Mae’n mynd i gymryd amser, ond mae’n werth gwneud hyn, ac rwy’n credu ei bod hi’n bosibl gweithio gyda’n gilydd rhwng Caergybi ac Amlwch i ddod â’r cyfleusterau i’r ardal ar gyfer ein pobl ifanc ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Ni fydd yn hawdd, ond gadewch inni weld beth allwn ei wneud!”