Rhun ap Iorwerth AS yn plannu coeden fel rhan o ymgyrch #TyfuGydanGilydd NFU

Mae adroddiad newydd yn manylu ar strategaeth ar gyfer ehangu coetir yn gynaliadwy yng Nghymru wedi cael ei lansio gan NFU Cymru.

Yn erbyn targedau uchelgeisiol i gynyddu gorchudd coed yng Nghymru er mwyn helpu i liniaru ac addasu i’r heriau a gyflwynir gan newid hinsawdd, mae’r fenter #TyfuGydanGilydd yn hyrwyddo i blannu coed yng Nghymru yn y dyfodol sy’n caniatáu mwy o goed wedi’u hintegreiddio i systemau ffermio – yn hytrach nag ailosod systemau ffermio, bydd yn caniatáu i gynhyrchu bwyd, ffermio, coed, natur, tirweddau a chymunedau gwledig ffynnu.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth AS: “Mae hon yn ymgyrch bwysig dan arweiniad NFU Cymru i hyrwyddo plannu coed yng Nghymru. Roeddwn yn falch iawn o ymuno â Brian Bown ar ei fferm ym Maenaddwyn heddiw i blannu’r dderwen hardd hon. Mae’n hanfodol, wrth i ni blannu mwy o goed er mwyn ein hamgylchedd, ein bod ni’n gweithio’n agos gyda ffermwyr i sicrhau y gall ein tir fod mor gynhyrchiol â phosib a’i ddefnyddio mor effeithiol â phosib yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd. ”

Lansiodd NFU Cymru yr adroddiad #TyfuGydanGilydd ym mis Medi. Mae’r ddogfen yn lasbrint sy’n nodi’r rhwystrau a’r cyfleoedd sy’n bodoli i gyflawni’r amcanion hyn wrth ddiogelu cymunedau gwledig ffyniannus a sicrhau cynhyrchiad parhaus o fwyd fforddiadwy o ansawdd uchel yng Nghymru.