Wythnos Rhun – 2/7/21

Plenari

Ymatebais i ddatganiad y Prif Weinidog ar ddiwygio’r undeb heddiw, gan ddweud mai’r cwestiwn allweddol ddylai Prif Weinidog Cymru fod ei ofyn yw sut ellir gwarchod buddiannau Cymru, a buddiannau pobl Cymru orau yn y dyfodol, sut allem adeiladu cenedl sy’n gallu cyflawni dyheadau pobl Cymru orau, sy’n gallu cynllunio am ddyfodol tegach, fwy cyflawn, agored a mwy llewyrchus.

GTB – Coeliac

Cefais fy ethol yn gadeirydd y GTB ar Coeliac yr wythnos hon.

Cyfarfod

Cefais nifer o gyfarfodydd yr wythnos hon yn cynnwys cyfarfod â’r RCN, M-SParc, Golwg 360 a chyfarfod efo HSBC i alw ar fanciau i ddod fyny efo syniadau megis hybs cymunedol i leoliadau sydd heb gangen neu a oedd yn arfer bod â changen.

Digwyddiad Gyrru’r Dyfodol – M-SParc

Diwedd wythnos diwethaf, bues draw yn M-SParc i ymweld â’u digwyddiau gyrru’r dyfodol a oedd yn canolbwyntio ar sut oedd cerbydau a thrafnidiaeth gwyrdd yn datblygu. Roedd yn ddigwyddiad gwych ac yn gyfle i mi weld pob mathau o dechnoleg newydd sbon.

Ymweliad Tŷ Gobaith

Cefais y pleser ofynd draw i Dŷ Gobaith i ymweld â’r tîm yno, cefais fy arwain o amgylch y lle gan Angharad a’r tîm a oedd yn gwneud gwaith anhygoel yno. Diolch i chi gyd am y croeso cynnes.

Llawdriniaethau Dewisiol

Ar ôl ysgrifennu at y Bwrdd Iechyd yn gynharach y mis hwn yn galw arnynt i fanylu ar ba gamau y byddant yn eu cymryd i fynd i’r afael â’r rhestrau aros helaeth, yn dilyn cyhoeddiad ganddynt y byddant yn ailddechrau llawdriniaethau dewisol. Derbyniais ymateb sy’n manylu ar sut maent yn bwriadu mynd i’r afael â’r amseroedd aros ar draws y Bwrdd Iechyd.

Dilynwch y ddolen hon i ddarllen eu hymateb – https://www.rhunapiorwerth.cymru/ailddechrau…/

Ffrind Dementia

Cefais i a fy nhîm hyfforddiant gan Alzheimer’s Cymru. Rydym felly yn gallu dweud ein bod yn parhau i fod yn dîm Dementia gyfeillgar. Diolch yn fawr iddynt am yr hyfforddiant gwych.

Facebook Live
Roedd hi’n braf iawn cael dal fyny ag etholwyr unwaith eto’r wythnos hon i drafod materion sy’n codi ynghlych y pandemig neu unrhyw fater arall.

MônFM
Recordiais fy mwletin wythnosol sy’n cael ei ddarlledu ar MônFM yn wythnosol, bob nos Wener am 8yh – cofiwch diwnio mewn!

Cymhorthfa
Fel bob wythnos, cynhaliais fy nghymhorthfa er mwyn rhoi’r cyfle i bobl leisio’u problemau neu bryderon ac i mi gynnig datrysiad neu gymorth iddynt.

Etholwyr
Gyda chymorth fy nhîm, atebais lawer o ebyst a galwadau ffôn nifer o etholwyr drwy gydol yr wythnos.