Ynys Môn MS Rhun ap Iorwerth yn cwrdd â Phrif Weithredwr ‘Trafnidiaeth i Gymru’

 

Mae AS Ynys Môn Rhun ap Iorwerth wedi cwrdd â Phrif Weithredwr Trafnidiaeth i Gymru i drafod dau fater y mae sawl etholwr wedi eu codi gydag ef ac sy’n parhau i fod yn destun rhwystredigaeth i Rhun – cau gorsafoedd y Fali a Llanfairpwll dros dro yn ystod y pandemig a mater trenau gorlawn ar reilffordd gogledd Cymru.

 

Mynegodd Rhun ei siom bod gorsafoedd y Fali a Llanfairpwll wedi cau ers dechrau’r pandemig. Dywedodd Trafnidiaeth i Gymru wrth AS Ynys Môn eu bod yn dal i chwilio am ateb i’r mater hwn, gan gynnwys offer PPE gwell a hyfforddiant i warchodwyr. Yn y cyfamser, maent wedi sicrhau bod opsiwn ‘call a cab’ ar gael i deithwyr sydd am deithio o’r gorsafoedd hyn i’r orsaf agosaf i fynd ar wasanaethau trên.

 

Dywedodd Rhun ap Iorwerth: “Rwy’n synnu na ellid dod o hyd i ateb mewn cyfnod o fwy na blwyddyn i gadw staff yn ddiogel ond roedd hynny hefyd yn caniatáu i’r gwasanaeth wneud yr hyn y mae yno i’w wneud, sef codi teithwyr a’u gollwng yn gorsafoedd! ”

 

Mater arall yr oedd nifer o etholwyr wedi cysylltu â Rhun yn ei gylch oedd gorlenwi trenau ar reilffordd gogledd Cymru. Dywedodd TfW eu bod yn edrych ar opsiynau a fyddai’n helpu fel staff gwirfoddol i gerdded fyny a lawr y trên.

 

Wrth siarad ar ôl y cyfarfod, dywedodd Rhun: “Er iddynt ddweud bod cydymffurfio o ran gwisgo masgiau ac ati wedi bod yn eithaf da, fe wnaethant gytuno â mi bod angen gwell negeseuon, yn enwedig ar ôl cyhoeddiad Llywodraeth y DU yr wythnos hon a’r dryswch gall hyn beri i deithwyr sy’n teithio rhwng Cymru a Lloegr. Fe wnaethant ddweud wrthym hefyd fod trenau newydd yn cael eu defnyddio ar gyfer hyfforddi gyrwyr ar hyn o bryd, ac unwaith y byddant ar gael, dylai hynny fod yn hwb i’r gwasanaeth. “

 

“Byddaf yn parhau i bwyso am y newidiadau hyn ac rwy’n gwerthfawrogi pawb sydd wedi bod mewn cysylltiad â mi i rannu eu profiadau diweddar ar y trenau.”