Colofn Rhun ap Iorwerth i’r Holyhead and Anglesey Mail 09 11 16

Mae’r ymgyrch i berswadio’r Grid Cenedlaethol i ailystyried ei gynlluniau am beilonau newydd ar draws Ynys Môn yn poethi. Mae’n rhaid iddo! Mae’n rhaid i ni siarad ag un llais.

Diolch i bawb a drodd i fyny i brotestio yn Nhalwrn yn ddiweddar wrth i’r Grid lansio eu sioe ‘ymgynghori’ deithiol. Ar ôl cyflwyno ein hachos o flaen camerâu teledu, fe wnaethom orymdeithio i neuadd y pentref i roi ein cwestiynau i reolwyr y Grid yn uniongyrchol.

Diwedd y gân yw’r geiniog. £400m fyddai’r gost ychwanegol o roi ceblau o dan y ddaear. Mae’n lot o brês, ond cofiwch fod hynny’n cael ei rannu rhwng boblogaeth y DG dros gyfnod o 60+ o flynyddoedd! Y mis diwethaf, cytunodd y Grid i wario bron i £2 BILIWN ar geblau tanddaearol yn Ardal y Llynnoedd.

Mae gennym ni, hefyd, ynys o harddwch eithriadol, a gyda thwristiaeth yn rhan bwysig o’n heconomi, mae gennym achos cadarn.

Fe wnaf ddadlau’r achos mewn cyfarfod gyda phennaeth y rheoleiddiwr ynni, Ofgem, yn hwyrach y mis hwn. Nhw a Llywodraeth y DG a all benderfynu fod Ynys Môn yn werth y buddsoddiad ychwanegol.

Ychwanegwch at hynny y ddadl am roi ceblau ar bont newydd ar draws y Fenai yn hytrach na gwario £100 miliwn (ac mae’n debyg yn llawer mwy) ar dwnel yn, fel bod gwaddol yn cael ei adael i’r ynys. Rwyf wedi dadlau hyn ers peth amser, ond mae yna amharodrwydd i fwrw ymlaen â hyn, oherwydd efallai na fyddai’r amserlenni pryd fydd angen y cysylltiad trydan a phryd y gallai pont gael ei adeiladu efallai ddim yn cydfynd.

Wel, GWNEWCH iddo ddigwydd! Byddai unrhyw beth arall yn wastraff gwarthus o arian cyhoeddus, gydag adeiladu twnel yn awr, A phont sydd ei angen yn y blynyddoedd i ddod.

Heblaw am hynny, mae wedi bod yn bythefnos brysur iawn yn yr etholaeth ac yn y Cynulliad Cenedlaethol. Mae manteision trafodaethau cyllideb Plaid Cymru â’r Llywodraeth Lafur yn dod yn glir iawn erbyn hyn, gyda’r buddsoddiad a sicrhawyd gan Blaid Cymru ar gyfer iechyd a swyddi a pharcio yng nghanol tref.

Rydw i’n cynnal cyfres o gyfarfodydd cyhoeddus, gydag un yn Amlwch yr wythnos hon yn dilyn yr un yng Nghaergybi yn ddiweddar. Biwmares fydd nesaf, yn y flwyddyn newydd. Maent yn gyfle gwych i sgwrsio am y materion sy’n bwysig i gymunedau yr ynys.

Yn olaf, diolch i Mary Parry a’r artistiaid am eu sioe canu a dawnsio ‘That’s Entertainment’ yng Nghanolfan Ucheldre yr wythnos diwethaf. Fe wnaeth y sioe yna, yn ogystal ag Eisteddfod Ffermwyr Ifanc y diwrnod cynt, roi gwên fawr ar fy ngwyneb!