Teimladau cryfion am Haulfre

Roedd teimladau cryf yn Llangoed nos Wener (03/07/15) mewn Cyfarfod Cyhoeddus yn Neuadd y Pentref, lle daeth tua 200 o bobl i drafod dyfodol Haulfre. Roedd y cyfarfod cyhoeddus yn dilyn y penderfyniad gan Bwyllgor Gwaith y Cyngor ar ddydd Iau i fynd am opsiwn 2 a oedd i fynd allan i ymgynghori a allai arwain at benderfyniad i gau ym mis Hydref. Mae’r ddau aelod Plaid Cymru lleol yn ward Seiriol wedi annog Pwyllgor Gwaith y Cyngor i fabwysiadu opsiwn 1 a oedd i fuddsoddi yn y cartref.

Haulfre - cyfarfod cyhoeddus 03 07 15

Trefnwyd y cyfarfod gan y Cyng. Lewis Davies o Blaid Cymru gyda chefnogaeth ei gyd-gynghorydd yn Seiriol Carwyn Jones a’r Aelod Cynulliad Rhun ap Iorwerth. Bu’r tri chynrychiolwr etholedig yn annerch y cyfarfod cyhoeddus, gan siarad yn gryf o blaid gwneud y gwaith sy’n ofynnol fel y nodir gan y Cyngor, gan nodi y dylai Haulfre aros ar agor nes bod gan y Cyngor strategaeth a darpariaeth yn yr ardal. Cafodd uwch swyddogion y cyngor a’r Pwyllgor Gwaith eu gwahodd i’r cyfarfod cyhoeddus i egluro eu gweledigaeth ar gyfer gofal oedolion hŷn a’u penderfyniad ar Haulfre, fodd bynnag, roedd y cyhoedd yn siomedig nad oeddent wedi troi i fyny i’r cyfarfod.

Roedd y cyfarfod a fynychwyd yn dda ac a oedd yn cynnwys amrywiaeth o bobl, gan gynnwys preswylwyr, staff, teuluoedd, Cynghorwyr Tref a Chymuned, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ynghyd â llawer o drigolion o ar draws Ynys Môn. Gwnaed llawer o sylwadau a chodwyd nifer o gwestiynau. Dywedodd un o drigolion Haulfre fod pobl yn ei chael hi’n anodd cysgu gyda gofid ac yn llefain yn eu gwelyau. Cododd preswylydd arall o Haulfre y cwestiwn a oedd y Cyngor wedi cysylltu gyda’r Comisiwn Elusennau am fod Haulfre wedi’i sefydlu o ganlyniad i ewyllys ‘at ddibenion elusennol’?

Galwodd un teulu am i’r Cyngor esbonio pam yr oedd arian a neilltuwyd ar gyfer y lifft yn Haulfre yn cael ei wario ar ofal cartref arall, ac aeth ymlaen i ofyn sut y gall y cyngor gyfiawnhau gwario swm chwe ffigur ar atgyweirio cloc Haulfre, ond ddim yn cytuno i wario arian ar y cartref ei hun? Roedd llawer o’r siom o’r llawr ynghylch pam nad oedd yr Awdurdod wedi mynd i’r afael â’r problemau iechyd a diogelwch a thân dros y blynyddoedd a beth oedd y lleiafswm oedd angen ei wario ar yr adeilad? Yn bryderus, nododd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol nad ydynt wedi gallu cyfeirio cleifion at Haulfre ers misoedd, a oedd yn syfrdanu llawer gan fod 6 ystafell wag yn y cartref.

Yn dilyn y cyfarfod, mae cyfres o gwestiynau wedi cael eu rhoi yn ysgrifenedig i Brif Weithredwr y Cyngor Dr Gwynne Jones a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Mrs Gwen Carrington gan ofyn iddynt ymateb o fewn pythefnos.

Dywedodd y Cynghorydd Lewis Davies:

“Codwyd nifer o gwestiynau yn y cyfarfod cyhoeddus llawn yn Llangoed nos Wener. Mae dinasyddion a threthdalwyr Ynys Môn angen y lefel uchaf posibl o dryloywder ac ymatebion manwl, ac rydym yn disgwyl atebion manwl llawn yn y pythefnos nesaf”

Ychwanegodd y Cynghorydd Carwyn Jones

“Roedd teimladau cryf yma ac mae angen i Gyngor Ynys Môn i wrando ar y bobl, mae’r neges yn glir – mae angen gwario arian i wneud y gwaith sydd ei angen i gadw Haulfre ar agor hyd nes y bydd darpariaeth newydd yn barod ar gyfer yr ardal”

Dywedodd Rhun ap Iorwerth AC

“Mae Haulfre yn cynnig gwasanaeth hanfodol i bobl y rhan yma o Ynys Môn. Yr ydym i gyd yn cefnogi moderneiddio gwasanaethau, ond ni allwn wneud i ffwrdd â’r cyfleusterau presennol yn Haulfre hyd nes bydd darpariaeth gofal newydd yn ei le – un ai ar safle Haulfre neu gerllaw. Anfonwyd neges glir iawn i’r awdurdod lleol o’r cyfarfod cyhoeddus hwn. “