Trafod dementia yn y Gymru wledig mewn cyfarfod yn y Cynulliad Cenedlaethol

Cyfarfu Aelodau Cynulliad Plaid Cymru gyda’r elusen Alzheimer’s Society Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol i drafod dyfodol gofal dementia yn y Gymru wledig.

Dywedodd Ysgrifennydd Iechyd Cysgodol Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth AC:

“Yn Sioe Frenhinol y llynedd fe wnes helpu i lansio adroddiad Alzheimer’s Society ar ddarparu gofal dementia yn y Gymru wledig, ond ymddengys mai ychydig iawn sydd wedi digwydd ers hynny i awgrymu fod y Llywodraeth wedi mabwysiadu syniadau da yr adroddiad hwnnw. Bydd Simon a finnau yn parhau i weithio gyda Alzheimer’s Society i sicrhau fod anghenion Cymru wledig yn cael eu wir adlewyrchu ym mholisi a gweithredoedd y Llywodraeth. Dydy ‘un maint’ ddim yn ffitio pawb pan mae hi’n dod i ofal dementia.”

Dywedodd Ysgrifennydd Cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Gwledig a’r AC dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru, Simon Thomas:

“Mae’r heriau cy’n wynebu pobl gyda dementia yn ardaloedd gwledig y wlad yn aml wedi’i dwysau gan ddiffyg gwasanathau sylfaenol i fynd i’r afael a fo.

“Rydw i’n ddiolchgar am waith Alzheimer’s Society Cymru. Mae’r adroddiad ar Ddementia yn y Gymru wledig yn disgrifio’r profiadau o safbwynt y rhai sydd wedi’u heffeithio, sydd o bwysigrwydd allweddol mewn amlygu’r diffygion mewn trafnidiaeth, gwasanaethau cefnogi ac ymwybyddiaeth cyffredinol ymysg y cyhoedd, i sicrhau fod pethau ddim yn gallu cario ymlaen fel mae nhw ar hyn o bryd.”

“Byddaf yn codi’r materion yma gyda’r Llywodraeth Lafur a’r Cynghorau Sir perthnasol i adleisio pryderon Alzheimer’s Society. Rydw i’n bryderus yn benodol am y diffyg darpariaeth o welyau nyrsio preswyl.”

Ychwanegodd Sue Phelps, Cyfarwyddwr Alzheimer’s Society yng Nghymru:

“Mae Alzheimer’s Society Cymru yn ymgyrchu am well bargen i bobol sy’n byw mewn ardaloedd gwledig ac wedi’u heffeithio gan ddementia. Rydym yn ddiolchgar i Simon Thomas AC a Rhun ap Iorwerth AC am eu hamser i siarad gyda ni am y materion mae pobl yn eu hwynebu ac yn edrych ymlaen at gydweithio i sicrhau fod strategaeth dementia newydd Llywodraeth Cymru yn delifro gwelliannau pendant i bobl wedi’u heffeithio gan ddementia ar draws cymunedau gwledig Cymru.”