Colofn Rhun ap Iorwerth i’r Holyhead and Anglesey Mail 21.12.16

Ers cael fy ethol yn Aelod Cynulliad Ynys Môn, dwi wedi ffeindio fod y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig yn gyfnod prysur iawn i gynrychiolydd etholedig. Mae hefyd yn amser gwerth chweil, lle mae ymweliadau â chartrefi a gwahanol ddarparwyr gofal gwasanaethau cyhoeddus yn fy atgoffa o ymroddiad llwyr y rhai sydd wedi ymrwymo eu bywydau i helpu eraill.

Dydy eleni ddim wedi bod yn ddim gwahanol, ac mae wedi bod yn bleser siarad â chymaint o bobl drwy lu o ymrwymiadau llawn tinsel ar draws yr ynys.

Mae hefyd yn amser i gofio’r rhai y mae Nadolig yn amser anodd iddynt. Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i bawb a gyfrannodd at ein ‘calendr adfent tu chwith’, gan ddod â phecynnau o fwyd i mewn i swyddfa Plaid Cymru yn Llangefni. Byddent yn cael eu rhannu gan wirfoddolwyr banc bwyd i’r rhai sydd angen ychydig o help ychwanegol y Nadolig hwn.

Yn y Cynulliad yr wythnos diwethaf siaradais mewn dadl yn galw am roi terfyn ar droi teuluoedd gyda phlant allan o dai cymdeithasol. Allwch chi ddychmygu bod yn blentyn yn cael eich troi allan o’ch cartref ychydig cyn y Nadolig?

Fe wnes i hefyd wneud datganiad byr yn codi ymwybyddiaeth o sgamiau. Mae mwy a mwy o bobl yn dioddef o sgamiau troseddol, a’r henoed a’r bregus yn aml sydd fwyaf mewn perygl. Mae’n gwneud i fy ngwaed ferwi. Dydw i ddim am i Ddolig unrhyw un gael ei difetha yn y modd hwn.

Roedd digwyddiadau eraill cyn y Nadolig yn cynnwys cyfarfod gydag uwch reolwyr NatWest. Yr wyf yn teimlo dros y staff a gafodd wybod cyn y Nadolig fod eu canghennau yn cael eu cau, yn Amlwch, Porthaethwy a Chaergybi. Dywedwyd wrthyf na ddylai na fod diswyddiadau gorfodol, ond mae cwsmeriaid yn bendant yn wynebu anghyfleustra gorfodol. Rhaid gwneud rhywbeth – ar y raddfa hon byddwn yn colli ein banciau yn gyfan gwbl!

Dydy’r un Nadolig yn gyflawn heb ymweliad â swyddfa ddidoli Post Brenhinol, ac eleni mae’r staff yn Llangefni yn brysur fel bob amser yn sicrhau bod eich cardiau ac anrhegion yn cael eu dosbarthu ar amser.

Ynghyd â’r cardiau Nadolig, rwyf hefyd wedi anfon fy ymateb i ymgynghoriad y Grid Cenedlaethol ar y cynlluniau i godi rhes newydd o beilonau ar draws yr ynys. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi ychwanegu eu lleisiau at y corws o wrthwynebiadau drwy ymateb i ymgynghoriad Grid erbyn y dyddiad cau yr wythnos diwethaf.

Yn olaf, gadewch i mi ddymuno Nadolig Llawen a blwyddyn newydd heddychlon a llewyrchus i chi a’ch anwyliaid.