Mae Rhun ap Iorwerth AC yn gwisgo pinc yng Nghynulliad Cymru i gefnogi prif ddigwyddiad codi arian Breast Cancer Now, Gwisgwch Binc

Ychwanegodd Rhun ap Iorwerth, AC dros Ynys Môn ddarn o binc at y dillad arferol i gefnogi digwyddiad codi arian pinc Breast Cancer Now sy’n cael ei gynnal ddydd Gwener 18 Hydref.

Ers cael ei lansio yn 2002, mae Gwisgwch Binc wedi codi dros £33,000,000. Mae Rhun ap Iorwerth AC yn galw ar i’w hetholwyr ymuno ag ef/hi, drwy gofrestru ar gyfer Gwisgwch Binc a helpu i sicrhau ymchwil i ganser y fron sy’n achub bywydau a chymorth newid bywyd i’r rhai y mae’r clefyd yn effeithio arnynt.

Mae Tracey Williams, 58, o Gasnewydd yn fam i ddau sy’n byw gyda chanser eilaidd y fron na ellir ei wella, ac ymunodd â Mr ap Iorwerth yng Nghynulliad Cymru yng Nghaerdydd.
Wrth drafod pam mae’n cefnogi diwrnod Gwisgwch Binc eleni, meddai Tracey:

‘”Mae’r elusen wedi fy nghefnogi ers i mi orffen triniaeth ar gyfer canser sylfaenol y fron yn 2010, ac maent wedi parhau i’m cefnogi a’m helpu drwy ddiagnosis eilaidd canser y fron. Faswn i ddim yn gallu byw fy mywyd cystal ag yr ydw i nawr heb eu cefnogaeth barhaol a’r wybodaeth y maen nhw’n ei darparu.

“Mae Gwisgwch Binc yn ffordd wych o gael hwyl a chodi arian i’r elusen hollbwysig hon, a helpu i gefnogi pobl fel fi sydd wedi dioddef o ganser y fron.”

Gall unrhyw un ymuno a Gwisgwch Binc. Bydd rhai pobl yn dewis gwerthu cacennau, tra bydd eraill yn dewis trefnu raffl a bydd rhai yn trefnu diwrnod gwisg ffansi yn eu hysgol neu weithle. Ni waeth sut y dewisodd pobl ei wisgo’n binc, bydd yr holl arian a godir yn helpu i ariannu ymchwil a chymorth hanfodol ym maes canser y fron.

Meddai Rhun ap Iorwerth AC:

“Bob blwyddyn yng Nghymru, mae tua 2,877 o fenywod yn cael diagnosis o ganser y fron ac mae dros 577 o fenywod yn marw o ‘ r clefyd. Dyna pam rwy’n annog fy etholwyr i ymuno â’r diwrnod Gwisgwch Binc ar ddydd Gwener 18 Hydref.

“Mae’r arian a godir gan y digwyddiad gwych hwn yn cael effaith mor fawr, gan alluogi Breast Cancer Now i ariannu ymchwil a chefnogaeth hanfodol i’r rheiny sy’n byw gyda diagnosis. Gobeithio y bydd pawb yn ei gwisgo’n binc yr Hydref hwn ac yn cefnogi’r achos pwysig hwn. ”
Meddai’r Farwnes Delyth Morgan, Prif Weithredwr Gofal Canser y Fron a Breast Cancer Now:

“Mae canser y fron yn effeithio ar gynifer ohonom o hyd, a’n nod fel elusen erbyn 2050 yw y bydd pawb sy’n datblygu canser y fron yn byw, ac yn cael eu cefnogi i fyw’n dda. Mae’r arian a godir drwy ei wisgo’n binc mor hanfodol i hyn, gan ein helpu i ariannu ymchwil hanfodol i ganser y fron a chymorth i’r rhai y mae’r clefyd yn effeithio arnynt.

“Drwy wisgo pinc, rydym yn gobeithio y bydd Rhun ap Iorwerth yn annog mwy o bobl i wisgo pinc ar 18 Hydref ac yn ein helpu i barhau i ariannu ymchwil a chymorth hanfodol ym maes canser y fron. ”

Gall unrhyw un ymuno a Gwisgwch Binc. Bydd rhai pobl yn dewis gwerthu cacennau, tra bydd eraill yn dewis trefnu raffl a bydd rhai yn trefnu diwrnod gwisg ffansi yn eu hysgol neu weithle. Ni waeth sut y dewisodd pobl ei wisgo’n binc, bydd yr holl arian a godir yn helpu i ariannu ymchwil a chymorth hanfodol ym maes canser y fron.

Ym mis Ebrill 2019, unodd Gofal Canser y Fron a Breast Cancer Now i greu elusen gynhwysfawr gyntaf y DU ym maes canser y fron, yn unedig o amgylch yr uchelgais a rennir y bydd pawb sy’n datblygu canser y fron erbyn 2050 yn byw, ac yn cael cymorth i fyw’n dda. Bydd pob rhodd Gwisgwch Binc yn helpu tuag at y nod hwn.

Gwisgwch Binc ar 18 Hydref a chodwch arian ar gyfer ymchwil a chymorth canser y fron. Ewch i wearitpink.org i gofrestru a hawlio eich pecyn codi arian am ddim.