Blog gwadd: Iestyn Hughes ar ei gyfnod o brofiad gwaith yn swyddfa Rhun

Wythnos gyda Rhun ap Iorwerth Aelod Cynulliad, Ynys Môn gan Iestyn Hughes

Fy enw i ydy Iestyn Hughes, a dwi’n raddedig mewn Hanes a Wleidyddiaeth.

Yn ystod yr wythnos rhwng 31ain o Ionawr a 3ydd o Chwefror roeddwn i ar brofiad gwaith gyda Rhun ap Iorwerth, Aelod Cynulliad Plaid Cymru am Ynys Môn, treulio tri diwrnod yn ei swyddfa etholiadol yn Llangefni a dau ddiwrnod yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cychwynnais yr wythnos yn swyddfa etholiadol Plaid Cymru yn Llangefni, dod i adnabod y staff a hefyd y gwaith o ddydd-i-ddydd yr Aelod Cynulliad. Roedd hi’n ddiddorol i weld sut mae AC yn delio gydag ymchwiliadau cyhoeddus, materion o bwys yn y gymuned a chyfarfod gyda nifer o elusennau a chymdeithasau fel Cymdeithas Alzheimer’s.

Wrth ddod oddi ar y trên yn gynnar ar fore dydd Mawrth yng Nghaerdydd, cychwynnais fy nau ddiwrnod yn y Cynulliad Cenedlaethol. Yn ystod fy amser yna, gwelais y gwaith sy’n mynd ymlaen tu mewn i Lywodraeth Cymru, o wylio’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ymchwilio i mewn i Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru, i eistedd yn yr oriel gyhoeddus i wylio Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar y prynhawn dydd Mawrth.

Hefyd ges i gyfle i ddrafftio datganiad i’r wasg i’w gyflwyno i gyfraniad Rhun tuag at y Cwestiynau, a hyd yn oed tynnu’r lluniau pan gyd-gyflwynodd Rhun – gydag arweinydd y Ceidwadwyr Cymraeg Andrew R.T. Davies – siec o £3,863 i Bowel Cancer UK gan Ddreigiau Casnewydd Gwent (gallai sicrhau ni chafodd unrhyw gamera drud ei dorri yn ystod y sesiwn lluniau hwn).

Dydd Iau ac roedd hi’n ôl i’r swyddfa yn Llangefni, cychwyn y dydd gyda chasglu penawdau perthnasol yn y wasg ar gyfer Rhun. Casglais ddata perthnasol ar ofal cartref a gofal seibiant yng Nghymru ar gyfer y swyddfa yng Nghaerdydd, ac ymlaen wedyn i gysylltu gydag etholwyr ac oedd yn dod i un o Gymorthfeydd cyhoeddus Rhun ar y dydd Gwener.

I gloi yr wythnos, teithiais gyda Rhun a’i staff i Amlwch i eistedd fewn yn ei Cymhorthfa gyda etholwyr, i gyfarfod wyneb-wrth-wyneb gyda cyhoedd Ynys Mon a wrando ar eu broblemau.

Mae hi wedi bod yn wythnos ysbrydoledig a chyffrous, a hoffwn ddweud diolch wrth Rhun a’r staff yn Llangefni ac yng Nghaerdydd am eu croeso cynnes, ac am roi’r cyfle yma i mi.